Diös väljer Netmore för uppkoppling av fastigheter med LoRaWAN

Aktuella nyheter & pressmeddelanden

Netmore LoRaWAN expands to Norway through collaboration with Eidsiva

May 15, 2023
Netmore Group, Europe's fastest-growing professional LoRaWAN network provider, announces its expansion into Norway in partnership with Eidsiva, a leading Norwegian LoRaWAN and broadband operator. This collaboration strengthens Netmore's offering to pan-European customers and IoT projects while enabling Eidsiva to become part of Europe's fastest-growing professional LoRaWAN network.

Diös väljer Netmore för uppkoppling av fastigheter med LoRaWAN

May 11, 2023
Fastighetsbolaget Diös har valt Netmore LoRaWAN till ett flertal smarta digitaliseringstillämpningar som kommer att möjliggöras i hela fastighetsbeståndet. Netmore förser Diös med ett nät som omfattar 330 fastigheter runt om i landet, där Diös initialt kommer att fokusera på energioptimering och mätning som bygger på nyttjande av data från smarta sensorer.

Netmore Group joins board of directors for LoRa Alliance[®]

May 10, 2023
Netmore Group, the pan-European LoRaWAN® Operator, is pleased to announce its membership in the board of directors for the LoRa Alliance, the open, non-profit association focused on promoting the global adoption of LoRaWAN technology.

Netmore strikes IoT deal in the UK – providing connectivity to 76,000 water meters for Diehl Metering and South West Water

April 27, 2023
Netmore Group has won a contract for 76,000 IoT subscriptions when smart water meters are to be connected with LoRaWAN in South West England. The deal takes place within the framework of a tender won by Netmore's partner Diehl Metering, and forms part of the water company South West Water's sustainability project Green Recovery Initiative. The duration of the contract is five years, and work on rolling out the network infrastructure will begin immediately.

Netmore etablerar LoRaWAN i Polen

March 28, 2023
ECN, som samägs av Netmore och Netmores huvudägare Polar Structure, startar ett joint venture-bolag med polska LoRaWAN-aktören Netemera för etablering av storskalig LoRaWAN i Polen. Det nya bolaget intensifierar samtidigt den kommersiella bearbetningen av polska marknaden, där Netemeras lösningar blir en central del av tillväxtstrategin som initialt fokuserar på att ta marknadsandelar inom lösningar för bl.a. vatten, gas, fjärrvärme och spårning.

Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

March 23, 2023
Vid årsstämman i Netmore Group AB (publ) den 23 mars 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.netmoregroup.com/.

Netmore Group publicerar årsredovisning 2022

March 2, 2023
Netmore Group meddelar att årsredovisningen för 2022 är publicerad på bolagets hemsida.

Kumbro Stadsnät väljer Netmore för LoRaWAN-projekt inom energioptimering

February 28, 2023
Kumbro Stadsnät (Kumbro) och ett fastighetsbolag har valt Netmore LoRaWAN för utrullning av trådlös mätarinfrastruktur för energioptimering av fastigheter. Fastighetsbolaget har sedan 2007 arbetat med lösningar för energi- och effektoptimering och har under åren minskat sitt energibehov med ca 50%.

Kallelse till Årsstämma i Netmore Group AB (publ)

February 23, 2023
Årsstämma i Netmore Group AB (publ) (”Bolaget”) äger rum torsdagen den 23 mars 2023 kl 15.00 Liljeholmsvägen 18, Liljeholmen konferens - Lustikulla, Stockholm.

Bokslutskommuniké för Netmore Group AB (publ), 2022

February 16, 2023
Kraftigt förbättrad nettoomsättningstillväxt och stark MRR-tillväxt inom affärsområdet IoT Networks

Netmore inleder utbyggnad av LoRaWAN i Frankrike

January 27, 2023
Netmore fortsätter utbyggnaden av det europeiska LoRaWAN-nätet och påbörjar utrullning av infrastruktur i Frankrike. Kommersiell marknadsbearbetning har inletts, med syftet att etablera en rad strategiska samarbeten med partners på den franska marknaden. Utbyggnaden av infrastrukturen kommer att påbörjas under första kvartalet 2023.

Netmore avyttrar affärsområdet M2M till mobil- och IoT-operatören Melita

January 26, 2023
Den maltesiska telekomoperatören Melita Ltd (Melita) förvärvar Netmore Groups helägda dotterbolag Netmore M2M AB (Netmore M2M). Affären inbringar en initial kontant köpeskilling om 1,75 miljoner EUR (ca 19,6 miljoner SEK), och därtill finns en villkorsbaserad kontant tilläggsköpeskilling som kan uppgå till ytterligare 2,6 miljoner EUR (ca 29 miljoner SEK). Parterna har träffat en överenskommelse den 26 januari 2023, och tillträde sker omgående.

Netmore, Bastec och Meliox inleder samarbete om uppkopplad och smart fastighetsautomation

December 7, 2022
Teknikutvecklingen i fastigheter har nog aldrig varit så påtaglig som nu. Hållbarhet och digitaliseringen har tagit fart för att optimera drift och förbättra kundupplevelsen. Energikrisen har satt ett mycket högre fokus på energikostnaderna. Finansieringen kräver allt oftare att fastigheterna är miljöcertifierade. Detta är bara ett axplock av behov och drivkrafter i fastighetsmarknaden idag.

Netmore och Wideco inleder samarbete – hjälper energibolag att effektivisera energiförbrukning för fastighetsägare

December 6, 2022
Netmore och IoT-utvecklaren Wideco lanserar en helhetslösning inom energieffektivisering för fastighetsägare. Lösningen som även möjliggör förbättring av inomhusklimat erbjuds till marknaden via Widecos kunder och bygger på Netmore Proptech Node och Netmore LoRaWAN.

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), juli – september 2022

November 10, 2022
Genombrottsorder i Storbritannien och fortsatt MRR-tillväxt

Netmore Groups Valberedning för 2022-23 fastställd

November 8, 2022
Netmore Groups valberedning inför årsstämman i maj 2023 har nu fastställts i enlighet med den procedur som beslutades på årsstämman den 12 maj 2022. Detta innebär att de fyra till röstetal största ägarna per den 30 september 2022 skall inbjudas att delta i Valberedningens arbete.

Svensk bostadsutvecklare väljer Netmore som kommunikationsoperatör för sitt bestånd – upp till 4 000 hushåll kommer erbjudas bredbandstjänster

October 3, 2022
En svensk bostadsutvecklare har valt Netmores konnektivitetsplattform för leverans av bredband och TV-tjänster till hyresgäster i beståndet. Parterna har tecknat ett treårigt ramavtal som ger Netmore exklusiv rätt att leverera kommunikationstjänster till fastigheter som ingår i beståndet. Ramavtalets värde har en potential om upp till 65 MSEK. Det faktiska utfallet påverkas av flera rörliga parametrar. De första fastigheterna beräknas vara anslutna under andra halvan av 2023.

Yorkshire Water väljer Netmores lösningar för smart mätning av vatten – uppskattningsvis 360 000 hushåll omfattas i genombrottsorder med uppskattat ordervärde om 583 MSEK

September 28, 2022
Netmore Group har vunnit en upphandling avseende leverans, installation och uppkoppling av smarta vattenmätare till brittiska Yorkshire Water Services. Den vunna upphandlingen resulterar i två ramavtal som avser nybyggnation respektive byte av befintliga mätare i regionen. Avtalens totala omfattning uppgår till uppskattningsvis 360 000 hushåll och har ett uppskattat ordervärde om upp till 583 MSEK. Ramavtalen löper inledningsvis under en treårsperiod med möjlig förlängning om ytterligare två år med därefter efterföljande drift. Affären befäster Netmores starka position inom både LoRaWAN och smart vattenmätning i Europa. Utrullning av mätare och nätverksinfrastruktur påbörjas omgående.

Netmore Group AB beslutar om nyemission i samband med förvärvet av Netmore IoT Solutions Ltd. med betalning av apportegendom

September 19, 2022
Styrelsen för Netmore Group AB (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2022, beslutat om nyemission av 1 500 000 B-aktier i Bolaget att betalas med apportegendom.

Netmore Group AB (publ) informerar om fortsatt pågående förhandlingar

September 6, 2022
Styrelsen i Netmore Group AB (publ) (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att förhandlingar med en större potentiell kund fortsatt pågår.

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), april – juni 2022

August 25, 2022
Två nya ramavtal, växande andel MRR samt fortsatt europeisk expansion

Netmore Group meddelar byte av CFO

August 25, 2022
Netmore Group meddelar byte av Chief Financial Officer (CFO).

Netmore Group AB (publ) informerar om pågående förhandlingar

August 23, 2022
Tisdag, 23 AUGUSTI, 2022 klockan 13:20 CEST Styrelsen i Netmore Group AB (publ) (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att förhandlingar pågår med en större potentiell kund.

Uttalande från styrelsen i Netmore Group AB (publ) med anledning av budpliktsbud från Polar Structure AB

July 26, 2022
Styrelsen i Netmore Group AB (publ) (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Netmore Group att acceptera det kontanta budpliktsbudet som lämnats av Polar Structure AB (”Polar Structure”) den 15 juni 2022.

Netmore LoRaWAN expands to Switzerland through roaming agreement

July 5, 2022
Netmore and Swiss telecoms provider Swisscom have signed a cooperation agreement which concerns roaming between their respective IoT networks (LoRaWAN). Netmore’s Swedish and international customers will gain full access to Swisscom’s nationwide network in Switzerland, while Swisscom will be able to offer Netmore’s growing LoRaWAN coverage to its customers.

Netmore inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark

July 1, 2022
Netmores nätbolag European Connectivity Networks, som samägs med Polar Structure, inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark. Målsättningen är att erbjuda landsomfattande täckning, och parallellt med nätutbyggnaden sker kommersiell bearbetning av den danska marknaden för vatten- gas- och fjärrvärmebolag. Det danska LoRaWAN-nätet blir således en del av Netmores växande Europeiska LoRaWAN, som nu erbjuds i Sverige, Storbritannien, Irland, Spanien, Nederländerna och Danmark.

Neptunia Invest väljer Netmore – ramavtal avseende Netmore Proptech Node med inledande ordervärde om 5 MSEK

June 20, 2022
Netmore Group och Slättös huvudägare, Neptunia Invest (Neptunia), har tecknat ett ramavtal avseende Netmores fastighetsdigitaliseringserbjudande. Affären har ett initialt ordervärde om 5 MSEK, och målsättningen är att fram till och med 2025 bland annat erbjuda samtliga fastigheter i intressesfären installation av Netmore Proptech Node. Arbetet påbörjas omgående.

Netmores nätbolag ECN förvärvar spanska LoRaWAN-operatören Redexia

June 14, 2022
Netmores nätbolag European Connectivity Networks (ECN), som samägs med infrastrukturbolaget Polar Structure, förvärvar den spanska LoRaWAN-operatören Redexia. Förvärvet innebär att Netmore och ECN tar över kundavtal, befintlig nätinfrasturktur och Redexias kommersiella samt tekniska organisation. Den spanska marknaden för IoT präglas av stora investeringar inom mätning av vatten och gas, vilket förväntas bidra till betydande sensortillväxt i IoT-nätet de kommande åren.

Netmores nätbolag ECN förvärvar nederländska LoRaWAN-operatören Techtenna

June 3, 2022
Nätbolaget European Connectivity Networks (ECN), som samägs av Netmore Group och infrastrukturbolaget Polar Structure förvärvar nederländska LoRaWAN-operatören Techtenna. Affären omfattar både nätverksinfrastruktur och befintliga kundavtal med tillhörande abonnemang, och förväntas bidra till signifikant sensortillväxt i IoT-nätet de kommande åren.

Kommuniké från extrastämma i Netmore Group AB (publ)

June 2, 2022
Vid extrastämman i Netmore Group AB (publ) den 2 juni 2022 fattades följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extrastämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.netmoregroup.com/.

DS Energy väljer Netmore som LoRaWAN-operatör i Danmark

May 25, 2022
Danska tjänsteleverantören DS Energy, med över 10 000 aktiva uppkopplade sensorer, väljer Netmore som LoRaWAN-operatör i Danmark. DS Energy är en etablerad expert inom ‘energy management’, och har med över sex års erfarenhet av LoRaWAN-baserade lösningar en ledande position inom det växande danska industrisegmentet. Samtliga befintliga sensorer och mätare kommer migreras till Netmores nät under innevarande kvartal.

Information om ägarförändringar i Netmore Group AB och skyldighet att lämna budpliktsbud

May 20, 2022
Polar Structure AB (”Polar Structure”) har idag offentliggjort att bolaget förvärvat aktier i Netmore Group AB (”Netmore”) i sådan utsträckning att budplikt uppstår för Polar Structure. Om budplikten fullgörs av Polar Structure ska vederlaget i budpliktsbudet inte understiga 1,55 kronor per aktie i Netmore, vilket motsvarar en premie om cirka 30,3 procent i förhållande till stängningskursen för Netmores aktie den 19 maj 2022.

Newsec väljer Netmore för uppkoppling av fastigheter – Netmore Proptech Node ingår i Newsecs digitaliseringserbjudande som når 9000 fastigheter

May 18, 2022
Netmore och Newsec inleder ett strategiskt samarbete och tecknar samtidigt ett femårigt ramavtal avseende Netmores erbjudande inom fastighetsdigitalisering. Netmore erhåller 6 MSEK per år i 3 år för fortsatt utveckling av Netmore Proptech Node, och därutöver en månatlig intäkt per installerad nod. Noderna, som säljs ”as-a-Service” och inkluderar drifttjänst av säkert nät, utgör en grund när Newsec erbjuder ett cybersäkert tekniskt nät för uppkoppling av bland annat fastighetssystem. Noderna, som även är utrustade med LoRaWAN, möjliggör både för uppkoppling av sensorer, mätare och givare, samt för leverans av bredbandstjänster till hyresgäster. Arbetet inleds omgående.

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

May 16, 2022
Aktieägarna i Netmore Group AB (publ), org.nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 juni 2022. Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska hållas enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler vilket innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

May 12, 2022
Vid årsstämman i Netmore Group AB (publ) den 12 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.netmoregroup.com/.

Publicering av årsredovisning 2021

April 21, 2022
Netmore AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.netmoregroup.com. Årsredovisningen finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Kallelse till Årsstämma i Netmore Group AB (publ)

April 12, 2022
Aktieägarna i Netmore Group AB (publ), org.nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler vilket innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 12 maj 2022 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Netmore och finska Digita inleder samarbete inom LoRaWAN® – erbjuder roaming mellan operatörernas nät

March 15, 2022
Netmore och finska operatören Digita har tecknat ett samarbetsavtal som avser roaming mellan operatörernas respektive IoT-nät (LoRaWAN). Netmores svenska och internationella kunder får full tillgång till Digitas rikstäckande nät i Finland, och Digita har möjlighet att erbjuda Netmores geografiska LoRaWAN-täckning i Sverige, Storbritannien och Irland.

Netmore får uppföljningsorder från Norrvatten – levererar 4G-förstärkning och förbereder för 5G

March 7, 2022
Netmore får uppföljningsorder från kommunalförbundet Norrvatten. Uppgraderingsordern innehåller bland annat förberedelser av lokalt mobilnät för 5G.

Käppala väljer Netmore för uppgradering av mobilnät – förbereder för 5G

March 7, 2022
Netmore får uppföljningsorder när kommunalförbundet Käppalaförbundet moderniserar. Uppgraderingsordern innehåller bland annat förberedelser av lokalt mobilnät för 5G.

Netmore och Sally R inleder samarbete – levererar förbättrad luftkvalitet och minskad energiförbrukning i fastighetsbestånd

March 4, 2022
Netmore och Sally R, som levererar smarta ventilationslösningar, har undertecknat ett partneravtal som innebär att företagens befintliga samarbete formaliseras och utökas. Parterna tar fokus på att hjälpa fastighetsbranschen att förbättra luftkvalitet och minska energiförbrukning med hjälp av IoT.

Bokslutskommuniké för Netmore Group AB (publ), 2021

February 17, 2022
Nettoomsättningsökning med växande MRR genererar resultatförbättring under framgångsrikt kvartal

Sista dag för handel med BTA i Netmore Group AB

December 21, 2021
Företrädesemissionen i Netmore Group AB (publ) (”Netmore” eller ”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att omvandlas till stamaktier. Sista dag för handel med BTA är den 27 december 2021 och stoppdagen är den 29 december 2021.

Redeye publicerar inledande analys av Netmore – basvärde 2,40 SEK per aktie

December 15, 2021
Redeye har idag publicerat en inledande analys av Netmore Group. Man belyser att bolaget erbjuder lösningar som svarar mot ett genuint marknadsbehov, och att affärsmodellen som baseras på återkommande intäktsströmmar medför positiva nätverkseffekter. Vidare lyfter man fram att företaget har en imponerande ägarstruktur som kan bidra till snabb kommersialisering. Redeye konstaterar därtill att aktiens värdering har en signifikant uppsida som i ett basscenario sätts till 2,40 SEK per aktie. Analysen görs av Redeye på uppdrag av Netmore Group, inom ramarna för ett betalt samarbete.

Netmore Group AB (publ) offentliggör utfall av genomförd företrädesemission

December 9, 2021
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Netmore Group AB (publ) (”Netmore” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 43,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission av aktier av serie B (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod löpte ut 6 december 2021. Utfallet visar att 26 820 696 aktier, motsvarande cirka 93,3 % av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därutöver har anmälningar mottagits för teckning utan företrädesrätt om 1 496 325 aktier, motsvarande cirka 5,2 % av Företrädesemissionen. Resterande 422 494 aktier, motsvarande 1,5 % av Företrädesemissionen, har tecknats av emissionsgaranten.

Netmore och MW Group ingår samarbetsavtal – stärker erbjudandet inom cybersäker fastighetsdigitalisering

December 8, 2021
Netmore Group och försvars- och säkerhetskoncernen MW Group har ingått ett kommersiellt samarbetsavtal med syfte att stärka de båda företagens erbjudande och räckvidd inom cybersäkra, smarta och uppkopplade fastigheter. Avtalet skapar förutsättningar för parterna att ta sig an gemensamma projekt inom digitalisering och automation av fastigheter.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

December 7, 2021
Netmore Group AB (publ), org.nr.556830-1351, höll tisdagen den 7 december 2021 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades. Med anledning av risken för fortsatt smittspridning av coronaviruset genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Netmore Groups Valberedning för 2022 fastställd

December 7, 2021
Stockholm, 7 december, 2021 Netmore Groups valberedning inför årsstämman i maj 2022 har nu fastställts i enlighet med den procedur som beslutades på årsstämman den 1 juni 2021. Detta innebär att de fyra till röstetal största ägarna per den 30 september 2021 skall inbjudas att delta i Valberedningens arbete.

Idag inleds teckningstiden i Netmore Groups AB:s (publ) företrädesemission om 43,1 MSEK

November 22, 2021
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Idag inleds teckningstiden i Netmore Groups AB:s (publ) (”Netmore” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 9 november 2021, i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse. Idag inleds teckningstiden i Netmore Groups AB:s (publ) (”Netmore” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 9 november 2021, i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

Netmore Group AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemission om 43,1 MSEK

November 16, 2021
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

November 15, 2021
Aktieägarna i Netmore Group AB (publ), org.nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 december 2021.

Randviken Fastigheter väljer Netmore för omfattande digitaliseringsprojekt – skapar förutsättningar för värdeökning av fastighetsbeståndet

November 15, 2021
Netmore och fastighetsbolaget Randviken Fastigheter har idag tecknat ett sju år långt ramavtal avseende storskalig digitalisering inom Randvikens växande fastighetsbestånd. Netmore blir Randvikens digitaliseringspartner, med målbilden att Netmores produkter och tjänster ska etableras i hela Randvikens fastighetsbestånd. Netmores digitaliseringsexpert Mattias Averup anlitas samtidigt som teknisk chef för Randviken, och kommer att projektleda arbetet med start under fjärde kvartalet 2021.

Netmore Group AB (publ) genomför fullt säkerställd företrädesemission om 43,1 MSEK

November 9, 2021
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen i Netmore Group AB (publ) (“Netmore” eller “Bolaget”) har idag den 9 november 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 43,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolagets största ägare, Buildroid Invest AB, har ingått teckningsförbindelse för sin pro-rata andel av Företrädesemissionen och har därutöver ingått garantiåtagande om cirka 19,4 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 % av emissionslikviden.

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), juli-september 2021

November 9, 2021
Fortsatt positiv utveckling av nettoomsättning under kvartal som präglats av stort kundintresse och affärsdriv.

Diös väljer Netmores flaggskeppsprodukt – femårigt avtal inleds med projekt inom individuell mätning och debitering

November 5, 2021
Netmore och fastighetsägaren Diös, med stark närvaro i norra Sverige, har ingått ett femårigt avtal avseende Netmores fastighetsdigitaliseringserbjudande. Samarbetet inleds med en order där Netmore ska leverera flaggskepsprodukten Netmore Proptech Node till en fastighet i Östersund. Därefter påbörjas ett projekt inom individuell mätning och debitering av elektricitet. Arbetet inleds under fjärde kvartalet 2021.

CapMan väljer Netmore för digitaliseringsprojekt i Sollentuna

October 18, 2021
Netmore Group och CapMan har tecknat ett sjuårigt avtal avseende Netmores fastighetsdigitaliseringserbjudande. Installation av Netmores flaggskeppsprodukt Netmore Proptech Node genomförs under fjärde kvartalet 2021, och samarbetet inleds genom implementering av Netmores IoT-nätverk (LoRaWAN®) samt smart ventilationssystem från Sally R. Den långsiktiga målbilden är att CapMan med hjälp av Netmores digitala lösningar ska utveckla fastigheten Städet till att bli en av norra Stockholms mest attraktiva fastigheter.

SBB ny storägare i Netmore – Deltar tillsammans med Polar Structure i riktad nyemission om totalt 70 MSEK till teckningskurs om 1,90 SEK per aktie

September 28, 2021
Styrelsen i Netmore Group AB (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 70 MSEK till en teckningskurs om 1,90 SEK per B-aktie. Investerarna i den riktade nyemissionen utgörs av fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och infrastrukturinvesteraren Polar Structure AB med vardera halva beloppet, vilket medför att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blir en av Netmore Group AB:s nya storägare, samtidigt som Polar Structure AB befäster sin position som en av Bolagets tre huvudägare Buildroid Invest AB, Polar Structure AB och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Netmore lanserar marknadsplats för IoT – presenterar 30 nyckelfärdiga lösningar

September 16, 2021
Netmore Group lanserar en marknadsplats för aktörer inom IoT. Marknadsplatsen samlar och presenterar nyckelfärdiga lösningar inom en lång rad tillämpningsområden från ett växande antal svenska och internationella tjänsteutvecklare, sensortillverkare och plattformsutvecklare. Netmores rikstäckande LoRaWAN försörjer enheterna i de olika lösningarna med pålitlig och kostnadseffektiv uppkoppling, och garanterar täckning för storskaliga projekt.

Netmore tillsätter spetskompetens på nyckelposition inom fastighetsdigitalisering

September 14, 2021
Netmore inleder fjärde kvartalet med att tillsätta affärsdrivande spetskompetens inom fastighetsdigitalisering. Mattias Averup ansluter och axlar rollen som chef för digital fastighetsutveckling, och kommer att fokusera på att implementera värdeskapande tillämpningar för fastighetsägare och samarbetspartners. Mattias har en gedigen bakgrund inom fastighetssektorn där han drivit flertalet framgångsrika digitaliserings- och utvecklingsprojekt som skapat stor mätbar nytta för olika fastighetsbolag.

Halvårsrapport för Netmore Group AB (publ)

August 24, 2021
Stark tillväxt av återkommande intäktsströmmar inom samtliga affärsområden

Netmore building out nationwide LoRaWAN® IoT network in UK and Ireland offering coverage on demand

August 11, 2021
The IoT operator Netmore will imminently be embarking on an extensive venture to build a nationwide IoT network using the LoRaWAN® standard in the UK. The investment is part of an international rollout plan for Netmore’s IoT Network infrastructure, which Sweden and recently Ireland have already launched. The strategic decision to expand the existing network with nationwide coverage in the UK is based on an increased demand for large-scale cost-efficient IoT connectivity.

Netmore bygger rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN®) i Storbritannien

August 11, 2021
IoT-operatören Netmore påbörjar en omfattande satsning på att bygga ett rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN) i Storbritannien. Lanseringen är en del av en internationell utrullningsplan för Netmores nätverksinfrastruktur, där även Irland och Sverige ingår. Det strategiska beslutet att utöka det befintliga nätverket med landsomfattande täckning i Storbritannien bygger på ökad efterfrågan på storskalig kostnadseffektiv IoT-konnektivitet.

Netmore får order på 45 000 IoT-abonnemang när smarta vattenmätare installeras i nordvästra Skåne

July 7, 2021
Netmore vinner ytterligare en omfattande affär inom IoT när man tillsammans med Dahl och Ambiductor ingår i projekt där man på uppdrag av NSVA ska installera och koppla upp smarta vattenmätare i nordvästra Skåne. Netmores rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN®) kommer att användas för att förse cirka 45 000 mätare med IoT-uppkoppling, vilket resulterar i att Netmore över en längre period kommer att kunna tillgodoräkna sig växande återkommande abonnemangsintäkter av betydande omfattning.

Netmore får uppföljningsorder från Nottinghamshire – levererar 5G och wi-fi till innovationscentrum som inhyser 50 tillväxtbolag

June 30, 2021
Netmore får uppföljningsorder från Nottinghamshire City Council när uppdragsgivaren förser det lokala innovationscentrumet Workshp Turbine med 5G, wi-fi, och telefoni. Kontraktet löper initialt på tre år med option på förlängning, och affären beräknas uppgå till cirka 2,8 MSEK.

Buildroid meddelar utfall i erbjudandet till aktieägarna i Netmore Group

June 30, 2021
Utfallet i uppköpserbjudandet resulterade i att 17 302 095 aktier av serie B, motsvarande 6,9 procent av aktierna och 4,3 procent av rösterna i Netmore, lämnats in i Erbjudandet. Tillsammans med påkallandet av konvertering av konvertibler innebär detta att Buildroid-konsortiet äger 16 715 601 aktier av serie A och 137 350 926 aktier av serie B i Netmore, motsvarande cirka 61,7 procent av aktierna och cirka 76,1 procent av rösterna i bolaget.

Polar Structure påkallar konvertering av konvertibellån

June 10, 2021
Styrelsen för Netmore Group AB (publ), org.nr. 556830-1351 (”Netmore Group” eller ”Bolaget”), beslutade den 30 september 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2020, att ställa ut ett konvertibelt lån av serie 2020/2023 uppgående till ett nominellt belopp om 30 000 000 kronor till Polar Structure AB (”Polar Structure”). 

Uttalande från styrelsen i Netmore Group AB (publ) angående budpliktsbud från Buildroid Invest AB

June 9, 2021
Netmore Group AB (publ):s styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Netmore Group att inte acceptera det kontanta budpliktsbudet som lämnats av Buildroid Invest AB.

Buildroid påkallar konvertering av konvertibellån

June 8, 2021
Styrelsen för Netmore Group AB (publ), org.nr. 556830-1351 (”Netmore Group” eller ”Bolaget”), beslutade den 2 juli 2019, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 juni 2019, att ställa ut ett konvertibelt lån av serie 2019/2021 uppgående till ett nominellt belopp om 15 000 000 kronor till LMK Forward AB. Konvertibellånet ägs idag av Buildroid Invest AB (”Buildroid”). 

Rättelse av tidigare utskickad pressrelease Netmore Group AB (publ), Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB

June 1, 2021
I den tidigare utskickade kommunikén till årsstämman angavs arvodena till styrelsen felaktigt. De korrekta arvodena skall, i enlighet med kallelsen, utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda av bolaget, med 100 000 kronor. Nedan följer en rättad pressrelease i sin helhet.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

June 1, 2021
Netmore Group AB (publ.), org.nr.556830-1351, höll tisdagen den 1 juni 2021 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades. Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

June 1, 2021
Vid årsstämman i Netmore Group AB (publ) den 1 juni 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.netmoregroup.com/.

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ)

May 18, 2021
Fokus på återkommande intäktsströmmar från en branschledande position

Publicering av årsredovisning 2020

May 12, 2021
Netmore AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.netmoregroup.com. Årsredovisningen finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

May 11, 2021
Aktieägarna i Netmore Group AB (publ), org.nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 juni 2021.

Netmore Group avser genomföra riktad nyemission till Polar Structure AB samt möjliggöra förtidsinlösen av konvertibel – föreslår extra bolagsstämma den 1 juni

May 11, 2021
Styrelsen i Netmore Group AB (Nasdaq First North Growth Market) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att dels föreslå att stämman beslutar om en riktad nyemission till Polar Structure AB. Dels föreslå att stämman beslutar om att ändra villkoren i Konvertibel 2020/2023 utställd till Polar Structure AB i syfte att möjliggöra förtidsinlösen av densamma.

Information från styrelsen i Netmore Group AB (publ) angående budpliktsbud från Buildroid Invest AB

May 11, 2021
Netmore Group AB (publ)s huvudägare Buildroid Invest AB ("Buildroid") offentliggjorde idag den 11 maj 2021 ett budpliktsbud avseende samtliga aktier av serie B och samtliga konvertibler i Netmore Group AB ("Netmore Group" eller "Bolaget") som inte redan ägs av Buildroid-konsortiet. Buildroid erbjuder 1,50 kronor kontant för varje aktie av serie B i Netmore Group och ett kontant vederlag om 100 procent av nominellt belopp jämte upplupen ränta för varje konvertibel i Netmore Group som inte redan ägs av Buildroid-konsortiet. Styrelsen i Netmore Group kommer nu att utvärdera budpliktsbudet och därefter offentliggöra ett uttalande angående budpliktsbudet jämte ett värderingsutlåtande senast två veckor innan utgången av acceptfristen den 25 juni 2021.

Kallelse till Årsstämma i Netmore Group AB (publ)

May 4, 2021
Aktieägarna i Netmore Group AB (publ), org.nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 1 juni 2021.

Netmore Group uppdaterar kring tidigare aviserad planerad kapitalanskaffning

May 3, 2021
Netmore Group AB (publ) (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 12 april 2021 att Bolaget upptagit brygglån samt avser genomföra en nyemission under andra kvartalet 2021 för att finansiera verksamheten framåt. Mot bakgrund av att Bolagets största ägare Buildroid (”Huvudägaren”) därefter har meddelat att Huvudägaren (tillsammans med närstående bolag) har förvärvat samtliga utestående A-aktier i Bolaget och därmed passerat budpliktsgränsen uppdaterar Bolaget härmed om framtida kapitalanskaffning. I det fall budet ej accepteras av ett tillräckligt antal aktieägare och att Bolaget till följd därav kommer att fortsätta verka i publik miljö avser styrelsen genomföra en företrädesemission om minst 80 MSEK (”Företrädesemissionen”) under tredje kvartalet 2021. Huvudägaren har meddelat att Huvudägaren i ett sådant scenario avser stödja Företrädesemissionen genom tecknings- och garantiåtaganden för att säkerställa det totala emissionsbeloppet. I syfte att möjliggöra Företrädesemissionen föreslår styrelsen att årsstämman, som avses hållas den 1 juni 2021, beslutar om bemyndigande att emittera aktier. Kallelse till årsstämma sker genom separat pressmeddelande.

Netmore och Niam utökar samarbetet – 50 fastigheter förses med flaggskepsprodukten Netmore Proptech Node

April 27, 2021
Netmore och Niam breddar och fördjupar samarbetet inom fastighetsdigitalisering. Satsningen innebär att Niam ansluter ett 50-tal fastigheter till Netmore Property Network, vilket sker genom att de aktuella fastigheterna utrustas med flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node. Planeringen av driftsättningen inleds under andra kvartalet 2021, och ytterligare information om utrullningen kommer att kommuniceras löpande.

Netmores IoT-nät levererar uppkoppling till IoT-applikation som kan minska spridningen av covid-19

April 21, 2021
IoT-operatören Netmore levererar konnektivitet när IoT-tjänsteleverantören Talkpool lanserar en applikation som genom att mäta, kontrollera och visualisera CO2-nivåerna inuti bussar och annan kollektivtrafik möjliggör för minskad spridning av covid-19. Den nyckelfärdiga lösningen erbjuds till företag och organisationer som verkar inom den svenska kollektivtrafiken, och har med framgång lanserats på den spanska marknaden där den tagits emot väl.

Netmores huvudägare Buildroid har passerat budpliktgräns

April 14, 2021
Buildroid Invest AB som kontrolleras gemensamt av Vincero AB och Stronghold Invest AB, har förvärvat ytterligare 6 964 287 aktier av serie A i Netmore Group AB. Samtidigt har Vincero Bostad AB, ett bolag som kontrolleras av Vincero AB, förvärvat 9 606 665 aktier av serie A i Netmore. Tillsammans äger därmed Buildroid och Vincero Bostad motsvarande cirka 56,9 procent av samtliga aktier och cirka 76,3 procent av samtliga röster i Netmore. Således har gränsen för budplikt passerats.

Netmore Group upptar brygglån och föreslår nyemission

April 12, 2021
För att möta efterfrågan på företagets olika erbjudanden och samtidigt etablera den nya abonnemangsbaserade affärsmodellen i stor skala på flera marknader har styrelsen beslutat att ingå ett brygglåneavtal avseende en kreditfacilitet om totalt högst 40 MSEK från huvudägaren Buildroid. Samtidigt föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en nyemission.

Netmores IoT-nät ingår i storskalig satsning på solenergi och effektbalansering med PPA-parker

April 6, 2021
Samarbetet mellan Netmore och infrastrukturinvesteraren Polar Structure tar ytterligare ett steg när Polar Structure och solcellsföretaget Save-by-Solar investerar för att bygga storskaliga PPA-parker (Power Purchase Agreement) och balansera elnäten. Netmores IoT-nät blir en viktig del av satsningen, och kommer nyttjas för att säkerställa uppkoppling för de sensorer som används för att skapa den mätbarhet som krävs för att tekniken ska kunna bidra till att avlasta det ansträngda elnätet.

Netmore bygger rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN) på Irland – Inleder i Dublin

March 25, 2021
Netmore inleder arbetet med att bygga ett rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN på Irland. Satsningen är en del utav en internationell utrullningsplan för affärsområdet Netmore IoT Network, och det strategiska beslutet att utöka det befintliga nätet med landsomfattande täckning på Irland baseras på lokal efterfrågan på storskalig IoT-konnektivitet.

Kraftig tillväxt för Netmores IoT-nät i Sverige – 20 nya kommuner ansluter sig samtidigt som ytterligare samarbetsavtal förstärker erbjudandet

March 25, 2021
Netmores IoT-nät som baseras på LoRaWAN®-teknologi växer i stadig takt. Hittills under 2021 har cirka 20 nya kommuner eller kommunala bolag ingått avtal om att bygga nät, vilket gör nätutbyggnaden under det inledande kvartalet till den starkaste sedan Netmore utannonserade att man bygger ett rikstäckande nät.

Netmore tecknar avtal värt minst 2,3 MSEK över 5 år när svenskt techbolag väljer Netmores globala M2M-lösning

March 23, 2021
Netmore och ett svenskt techbolag ingår avtal om utveckling av en global konnektivitetstjänst. Samarbetet som kommer presenteras närmare i ett senare skede bygger på en lösning som kommer förstärka kundens erbjudande till slutanvändare världen över. Avtalet löper över fem år och det initiala ordervärdet beräknas uppgå till 2,3 MSEK. Netmores intäkter har potential att växa över avtalsperioden givet en ökad efterfrågan på kundens tjänster, något som även medför att en avtalsmekanism som ger båda parter en tydlig ekonomisk uppsida aktiveras.

Över 200 företag i 24 länder har valt M2M-SIM-kort från Netmore M2M

March 19, 2021
Netmore M2M:s globala SIM-kort (M2M-abonnemang) som är specialanpassade för IoT-enheter levererar nu uppkoppling till över 200 kunder i 24 länder. Företaget ser en tydlig digitaliseringstrend som påskyndas av covid-19-pandemin, och efterfrågan återfinns inom bland annat tracking, betallösningar, mobility och medicinteknik.

Netmore Group AB tillträder förvärv av Nordic IoT Networks AB från Talkpool

March 4, 2021
Netmore har idag 4 mars 2021 tillträtt förvärv av samtliga aktier i Nordic IoT Networks AB. Förvärvet består av ett hundratal LoRaWAN®-gateways som utökar och förstärker täckningen för Netmores IoT-nät. Affären värderas till 7,5 MSEK och bedöms öka de återkommande intäkterna i och med att aktiva abonnemang i det förvärvade nätbolaget tillfaller Netmores utökade nät.

Netmore Group säkrar finansiering om 300 MSEK för storskalig expansion av bolagets fastighetserbjudande i Europa

February 24, 2021
Netmore Group säkerställer via det gemensamägda nätbolaget Netmore Polar AB 300 MSEK särskilt ämnade för storskalig expansion av erbjudandet inom det nya affärsområdet Netmore Property Network. Finansieringen medför att fastighetsägare och fastighetsförvaltare kan ta del av hela Netmores fastighetserbjudande som en tjänst, vilket innebär att ingen CAPEX-investering krävs. Detta möjliggör för snabb utrullning och etablering av Netmore Proptech Node i både enskilda fastigheter och hela fastighetsbestånd i såväl Sverige som övriga Europa.

Bokslutskommunike 2020 – Netmore Group AB (publ)

February 18, 2021
Grunden är lagd för att kapitalisera på Netmores unika position – fokus på återkommande intäktsströmmar

Netmore lanserar ny verksamhetsstrategi och ledningsgrupp – affärsmodell med fokus på återkommande intäkter

February 15, 2021
Styrelse och ledning i Netmore Group, en ledande IoT-operatör, har beslutat om den strategiska inriktningen för koncernen framöver. Strategin baseras i huvudsak på att etablera återkommande intäktsströmmar inom tre de affärsområdena “Netmore Property Network”, “Netmore Open Access 5G Network”, “Netmore IoT Network” (LoRaWAN). Områdena har identifierats med utgångspunkt i marknadsefterfrågan, tillväxtpotential och företagets expertis. Netmores produkter och tjänster utvecklas med en global marknad i åtanke över tid medan Norden, Storbritannien, Irland samt Tyskland är i fokus initialt.

Niam chooses Netmore’s turnkey 5G solution for rollout of open5G infrastructure in its Nordic property portfolio

February 10, 2021
Niam, one of the largest private property owners in the Nordic region with over 1.7 million square meters of real estate in its portfolio, chooses Netmore as its 5G operator when they begin the implementation of open 5G infrastructure for indoor use in their properties. Netmore delivers a turnkey 5G solution without any need for CAPEX investments or operation and maintenance work for the property owner (5G-as-a-service). The solution enables property owners to use the technology themselves, while mobile operators can use the infrastructure and offer 5G services at the location. By doing so, Niam and Netmore initiate an extensive venture that begins with a pilot in Niam's properties in one of Stockholm's new districts (Värtahamnen), along with selected properties in the other Nordic countries. Following this, the ambition is to establish the open 5G technology throughout large parts of Niam's property portfolio in the Nordic region.

Niam väljer Netmores nyckelfärdiga 5G-lösning för utrullning av öppen 5G-infrastruktur i sitt nordiska fastighetsbestånd

February 9, 2021
Niam, en av Nordens största privata fastighetsägare med över 1.7 miljoner kvadratmeter fastigheter i sitt bestånd, väljer Netmore som 5G-operatör när fastighetsbeståndet ska förses med öppen 5G-infrastruktur för inomhusbruk. Netmore levererar en nyckelfärdig 5G-lösning utan något behov av CAPEX-investering eller drift- och underhållsarbete för fastighetsägaren (5G-as-a-service). Lösningen möjliggör för fastighetsägaren att själv använda tekniken samtidigt som mobiloperatörer kan nyttja infrastrukturen och erbjuda 5G-tjänster på platsen. Niam och Netmore initierar därmed en omfattande satsning som inleds med en pilot i Niams fastigheter i en ny stadsdel i Stockholm (Värtahamnen) samt utvalda fastigheter i de övriga nordiska länderna. Därefter är ambitionen att etablera den öppna 5G-tekniken i stora delar av Niams fastighetsbestånd i Norden.

Netmore en av 26 utvalda operatörer när LoRaWAN®-roaming möjliggörs mellan över 25 länder

January 26, 2021
Netmore, som bygger rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN-teknologi, är en av 26 utvalda operatörer som ingår i ett internationellt samarbete som nu möjliggör för sömlös roaming mellan 27 länder. LoRaWAN-roaming blir tillgängligt mellan både publika och privata nätverk, och öppnar upp för en rad nya IoT-tillämpningar, både inom spårning, logistik och för andra sammanhang där kombinationen av nätverksöverskridande mobilitet och konnektivitet är en förutsättning.

Netmore vinner 5G-upphandling för nationellt forskningscentrum på Irland

January 22, 2021
Netmore vinner 5G-upphandling för det irländska nationella forskningscentrumet Confirm Smart Manufacturing som bedrivs vid University of Limerick. Kontraktet löper initialt på tre år med option på förlängning. Installationen påbörjas under Q1 2021 och Netmores uppgift är utöver installationen att agera operatör och underhålla nätverket. Netmores teknik kommer bland annat att användas för att utforska förutsättningar för helt trådlösa fabriker. Andra användningsområden är förebyggande underhåll, och man kommer även använda 5G för att med hjälp av triangulering spåra och kartlägga tillverkningsrobotarnas rörelser.

Netmore får order på uppkoppling till 1 300 sensorer för digitalisering av avfallshantering i Skåne och Halland

January 21, 2021
Netmore levererar uppkoppling till 1 300 sensorer när återvinningsbehållare på över 330 platser i Skåne och södra Halland digitaliseras. Bakom satsningen ligger samarbetspartnern bintel, ledande inom digitaliseringen av avfallshantering, och Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som tillsammans optimerar tömning på återvinningsstationer. Sensorerna kommer att kopplas upp successivt under första kvartalet 2021, med hjälp av Netmores LoRaWAN®-baserade IoT-nät.

Netmore slutför förvärvet av IoT-nät från Talkpool – utvidgar LoRaWAN®-täckningen, förstärker kunderbjudandet och ökar de återkommande intäkterna

December 30, 2020
Netmore slutför förvärvet av tillgångar från IoT-aktören Talkpool och stärker därmed sin position som Sveriges ledande IoT-operatör. I affären ingår Talkpools nätbolag Nordic IoT Networks AB och dess infrastrukturtillgångar, i form av ett 100-tal LoRaWAN-gateways, som förstärker befintlig täckning för Netmores nät. Affären ökar även de återkommande intäkterna i och med att aktiva abonnemang i det förvärvade nätbolaget tillfaller Netmores utökade nät. Abonnemangen baseras på pågående IoT-projekt med ett antal stora svenska företag som idag nyttjar nätet. Affären värderas till 7,5 MSEK bestående av en initial köpeskilling om 3,5 MSEK och en tilläggsköpeskilling om 4 MSEK.

Netmore Polar AB förvärvar två högmaster och tio lågmaster

December 29, 2020
Netmore Polar AB förvärvar infrastrukturtillgångar från Växjö Radiosystem och erhåller därmed två högmaster och tio lågmaster med tillhörande kundavtal, vilka inbringar hyresintäkter i storleksordningen 4 MSEK per år och bidrar positivt till nettoresultatet. Masterna kommer nyttjas för installation av LoRaWAN®-gateways, vilket medför att Netmore både utvidgar sitt IoT-nät på ett kostnadseffektivt sätt och förstärker sitt kunderbjudande ytterligare.

Netmore levererar antennät till Nyköpings lasarett & Kullbergska sjukhuset

December 16, 2020
Netmore erhåller de två första två avropen på antennät till Region Sörmland i form av kommunikationsutrustning som ska installeras på Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset. Affären sker inom ramarna för samarbetet med Omeghi, ett av Instalcos 80 lokala installationsföretag. Antennäten som levereras från december 2020 har stöd för Rakel samt andra till femte generationens mobilnät. Ordervärdet uppgår till cirka 0,5 MSEK.

Rättelse avseende MAR-märkning

December 10, 2020
Pressmeddelandet per den 9 december 2020 avseende valberedningens fastställande innehöll felaktigt en så kallad MAR-märkning. Detta var ej bolagets intention, då informationen ej är att betrakta som insiderinformation.

Netmore tecknar avsiktsförklaring med Talkpool – avser förvärva IoT-nät

December 2, 2020
Netmore och Talkpool ingår en avsiktsförklaring om att Netmore förvärvar Talkpools IoT-nät. Förvärvet består huvudsakligen av nätinfrastruktur i form av cirka 100 aktiva gateways på strategiskt viktiga platser i flera kommuner, och medför att Netmore stärker sin position som Sveriges ledande IoT-operatör. Affären värderas till i storleksordningen 7,5 MSEK.

Analysguiden: Allt fler pusselbitar på plats för stark tillväxt

November 30, 2020
Netmore Group fortsätter på den inslagna tillväxtresan och rapporter ett starkt tredje kvartal. Nettoomsättningen uppgår till 9,9 miljoner kronor, en ökning på över 140 procent mot motsvarande år förra året. Vi ser fortsatt uppsida i aktien från dagens nivåer.

Netmore deltar under Redeye Technology Day den 25 november

November 25, 2020
Netmore kommer idag den 25 november 2020 klockan 09:50 att delta under det digitala eventet Redeye Technology Day. Vd Ove Anebygd redogör under en direktsänd presentation för hur man utvecklat affärsmodellen, vilka marknadssegment man bearbetar, samt vilka tjänster och produkter man tagit fram för att möta en växande efterfrågan.

Netmore bygger rikstäckande LoRaWAN[®]-nät för IoT

November 19, 2020
Netmore, Sveriges ledande aktör inom LoRaWAN, bygger ett rikstäckande IoT-nät för att möta det accelererande behovet av digitalisering inom en rad olika områden. Tillsammans med Netmores nuvarande operatörsverksamhet i över 70 kommuner kommer utbyggnaden skapa helt nya förutsättningar för alla aktörer med behov av att effektivisera och digitalisera sin verksamhet.

Imorgon startar Smart Property 2020 – fokus Proptech & IoT-tillämpningar

November 11, 2020
Den 12-13 november arrangerar Netmore, tillsammans med Proptech Sweden, ett digitalt event med fokus på Proptech. Det är ett fullspäckat program på Smart Property 2020. Säkra din biljett nu!

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ) juli-september 2020

November 6, 2020
Netmore och Polar Structure bygger landsomfattande IoT-nät. Netmore och Newsec har påbörjat uppkoppling av Newsecs förvaltade fastigheter.

Programmet släppt för Smart Property 2020 – fokus Proptech & IoT-tillämpningar

November 5, 2020
Nästa vecka den 12-13 november arrangerar Netmore, tillsammans med Proptech Sweden, ett digitalt event med fokus på Proptech. Det är ett fullspäckat program på Smart Property 2020. Säkra din biljett nu!

Netmore får genombrottsorder inom IoT – levererar uppkoppling till 65 000 vattenmätare för Dahl Sverige & VA SYD

October 27, 2020
Netmore, Sveriges ledande aktör inom LoRaWAN med ambitionen att bygga ett rikstäckande nät, kommer på uppdrag av Dahl Sverige leverera uppkoppling till 65 000 vattenmätare som de kommande åren ska bytas ut inom VA SYDs geografiska område. Nya smarta mätare och infrastruktur ska installeras och anpassas för att möta framtidens krav på noggrann mätning, förbättrad kontroll och kostnadseffektiv kommunikation. Affären medför successivt löpande intäkter from fjärde kvartalet och utgör ett bevis på att den teknik som Netmore erbjuder är redo för den kommande tillväxten som spås inom uppkopplade sensorer.

Riksbyggen & Newsec talar på Smart Property 2020 – Fokus PropTech och IoT-tillämpningar

October 9, 2020
På Smart Property 2020 kommer Johanna Frelin, VD på Riksbyggen, prata om hur Riksbyggen ser på digitalisering, fastighetsutveckling och hållbarhet. Vilken är fastighetsbranschen största utmaning och hur arbetar Riksbyggen för att säkra framtidens behov? Tobias Larsson, Affärsutvecklare på Newsec, ger oss inblick i Framtidens fastighetsförvaltning idag, han kommer att utgå från ett antal samtida trender som påverkar hur fastigheter både nyttjas och driftas samt delar Newsec´s spaning om hur framtidens fastighetsförvaltning kan komma att se ut. Med utgångspunkt i ett pågående projekt ges exempel på hur framtiden byggs redan idag.

Säffle kommun utvecklar för framtidens hållbara samhälle, väljer Netmore som leverantör av nät för Internet of Things

October 7, 2020
För att kunna ligga i framkanten när det gäller digital utveckling och skapandet av framtidens hållbara samhälle väljer Säffle kommun att samarbeta med Netmore i utbyggnaden av nät för smarta tjänster, så kallat Internet of Things (IoT). Säffle kommun kommer i samband med detta initialt använda tekniken inom Vatten och Avlopp (VA) och i en förlängning kunna erbjuda nätet till kommunens övriga verksamheter och även privata aktörer.

Netmore och Polar Structure ingår långsiktigt strategiskt partnerskap genom bildandet av Netmore Polar Networks

September 30, 2020
Netmore Group AB (publ), Sveriges ledande privatnätsoperatör, och Polar Structure AB, investerare och utvecklare av nordisk infrastruktur, har idag ingått ett långsiktigt partnerskap som omfattar ett flertal samarbetsområden. Polar Structures egna verksamhetsområden kommer utgöra ett betydande kundunderlag för det gemensamt ägda bolaget Netmore Polar Networks.

Smart Property 2020 – Programinnehållet släppt – Fokus PropTech och IoT-tillämpningar

September 17, 2020
Netmore och PropTech Sweden lanserar nu delar av programinnehållet för höstens viktigaste konferens inom fastighetsdigitalisering: Smart Property 2020. Konferensen kommer att fokusera på fastighetsindustrins olika behov, framväxandet av digitala smarta fastigheter, och på vilket sätt samhället kommer dra nytta av de stora förändringar som nu sker hos både fastighetsägare, fastighetsförvaltare och tjänsteleverantörer.

Dahl och Netmore inleder samarbete för smarta VA-tjänster

September 14, 2020
Dahl är en ledande leverantör i Sverige av VVS och VA-tjänster och storsatsar nu på digitalisering. Netmore har etablerat sig som Sveriges ledande Operatör inom IoT (Internet of Things) baserat på radiotekniken LoRaWAN och har idag över 60 uppkopplade kommuner. Genom detta samarbete så kommer Dahl kunna tillhandahålla digitala, uppkopplade VA-tjänster till sina kunder.

Netmore Group AB (publ) ställer in extra bolagsstämma den 10 september

September 8, 2020
Styrelsen i Netmore Group har med anledning av att Erik Hallberg i nuläget valt att avstå sin styrelseplats, beslutat att ställa in torsdagens extra bolagsstämma. Parterna har samtidigt överenskommit om fortsatt samarbete, både i form av strategiskt stöd och såsom uppdrag på konsultbasis.

Analysguiden: “Positiv utveckling motiverar högre riktkurs”

September 1, 2020
Steg för steg fortsätter Netmore skapa tydliga tillväxtmöjligheter. Med bra operativ utveckling motiveras en högre riktkurs. 

Idag tillträder Ove Anebygd som ny VD för Netmore Group AB (publ)

September 1, 2020
”Jag är mycket glad och hedrad över att bli en del av Netmore. Digitaliseringen av fastigheter, industrier och affärsverksamheter är ett oerhört spännande och intressant område med mycket stor tillväxtpotential. Netmore har etablerat en mycket stark position med sin teknik, samarbetspartners och ägare. Jag känner ett mycket starkt engagemang att bidra till Netmores fortsatta framgång och tillväxt. Jag ser fram emot att träffa alla anställda och samarbetspartners!”, säger Ove Anebygd.

Höstens viktigaste mötesplats för skapandet av digitalt smarta fastigheter och det smarta samhället

August 31, 2020
Vi är glada över att presentera vår moderator Joakim Båge, som är en av branschens katalysatorer för innovation och digitalisering.

Netmore Group AB (publ) och Newsec levererar nät till fastighet i Malmö – Det kommersiella samarbetet mellan parterna intensifieras

August 28, 2020
Netmore och Newsec når milstolpe när Netmores produkt Proptech Node levereras till fastighet i Malmö. Affären utgör första steget i ambitionen att erbjuda effektiv uppkoppling till hela Newsecs fastighetsbestånd. Netmore Proptech Node möjliggör säker, strukturerad och skalbar digitalisering av fastigheter.

Poströstning före extrastämman i Netmore Group AB (publ)

August 26, 2020
Styrelsen i Netmore Group har beslutat att aktieägarna före extrastämman skall kunna utöva sin rösträtt per post.

Netmore breddar sitt nordiska erbjudande inom området uppkopplade fastigheter tillsammans med Newsec

August 18, 2020
Ökad digitalisering av fastigheter med fler uppkopplade komponenter ställer ökade krav på enkel, flexibel och säker uppkoppling av fastigheter. 

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

August 13, 2020
Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 september 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Hälsingegatan 49 i Stockholm.

Netmore Group AB (publ) och Sensative förvärvarar licenser avseende applikationsplattform från TH1NG

July 7, 2020
Netmore Group har tillsammans med svenska IoT bolaget Sensative förvärvat licenser från TH1NG avseende deras applikationsplattformar för Smarta Städer och Smarta Fastigheter.

Tillförordnad VD utsedd i Netmore

July 1, 2020
Som tidigare meddelats kommer Ove Anebygd att efterträda Erik Hallberg som VD för Netmore Group AB (publ) från den 1 september 2020. Under juli och augusti kommer bolagets CFO Thomas Plate att verka som tillförordnad VD, med anledningen av att Erik Hallberg formellt avslutar sitt uppdrag den 30 juni 2020.

Netmore väljer Affirmed Networks som leverantör av Virtualized Core nät som stödjer en snabb tillväxt inom privata 5G nät

June 30, 2020
Netmore Groups brittiska dotterbolag (Netmore IoT Solutions Ltd) introducerar nästa generation privata mobilnät. Vi har valt Affirmed Networks som leverantör av ett nytt virtualized core network som kommer att placeras i Storbritannien.

Netmore avslutar likviditetsgaranti

June 17, 2020
Netmore Group AB har per idag den 17 juni 2020 sagt upp avtalet som ingicks den 14 juni 2017 med Mangold Fondkommission AB om uppdrag som likviditetsgarant. Syftet med likviditetsgarantin har varit att främja likviditeten i aktien samt minska volatiliteten och därmed underlätta handeln.

Analysguiden: Omfokuseringen fortskrider väl

June 17, 2020
Det första kvartalet har inneburit ett antal händelser för bolaget: förvärv av Bredbandsson AB, M2M simkortsbeställning från Cosinuss, övertecknad emission, ramavtal med Elisa Corporation och ökade intäkter.

Sommarhälsning från oss på Netmore Group

June 17, 2020
Sommaren har gjort sitt intåg i hela landet och semestrar står bakom knuten. Det har varit ännu en händelserik period för oss på Netmore. Jag vill börja med att skriva lite om vårt event som vi arrangerar, Smart Society. Eventet kommer flyttas till 2021, 15–16 april, på grund av Covid-19, mer information kommer senare i höst. Men utvecklingen och digitaliseringen stannar inte av på grund av pandemin, nu mer än någonsin ser vi över vårt digitala sätt att arbeta på, därav kommer vi redan i höst anordna ett digitalt event där fokus kommer ligga på fastighetsbranschen.

Netmore Group AB (publ) levererar nät för Internet of Things till Värnamo Energi

June 3, 2020
Värnamo Energi och Netmore har ingått avtal om att samarbeta för utbyggnad av LoRaWAN-nät för IoT (Internet of Things) i Värnamo kommun. Värnamo Energi har många spännande planer att använda nätet till och med hjälp av Netmores ekosystem av leverantörer och integrationssystem så blir det enklare och bolaget kan få en helhetsöverblick över sitt nät och kommande uppkopplade saker.

Netmore skjuter på genomförandet av det fysiska eventet, Smart Society, till våren 2021 men arrangerar ett digitalt event redan i höst

May 29, 2020
På grund av omständigheterna i samhället i samband med Covid-19 blev vi tvungna att skjuta på denna vårs event. Vi har nu beslutat att arrangera detta nästa vår, 15-16 april 2021. Mer information om detta kommer komma längre fram i höst.

Netmore Group AB (publ) tillförs ca 22,7 MSEK genom en kraftigt övertecknad företrädesemission

May 28, 2020
Den 24 mars 2020 gick det ut ett pressmeddelande om en företrädesemission om ca 22,7 MSEK, beslutad av styrelsen utifrån bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 9 maj 2019. Nyemissionen, med teckning mellan 23 april – 22 maj 2020 (efter beslutad förlängning), avsåg högst 30 209 759 nya aktier, varav högst 2 785 933 aktier av serie A och högst 27 423 826 aktier av serie B, till en kurs av 0,75 SEK per aktie.

Netmore Group AB (publ) har beslutat att nominera Erik Hallberg, idag VD för Netmore Group AB, till styreledamot och arbetande vice Styrelseordförande vid en extra bolagsstämma under sommaren 2020

May 25, 2020
Erik Hallberg har under tiden från den 1 maj till den 31 december 2019 verkat som interimistisk VD och från 1 januari 2020 till den 1 juli 2020 som koncernchef för Netmore Group AB. I samband med att Ove Anebygd utses till ny koncernchef, från den 1 september 2020, har styrelsen tillfrågat Erik Hallberg om att återgå till styrelsen och verka som arbetande vice styrelseordförande.

Netmore Group AB (publ) har utsett Ove Anebygd till ny koncernchef för Netmore Group från den 1 september 2020

May 25, 2020
Ove Anebygd kommer att använda en del av tiden fram till den 1 september för att sätta sig in Netmore Group och lära känna företaget, dess medarbetare och kunder.

Tyska cosinuss° väljer Netmores SIM-kort för nyckelstudie av Covid-19

May 18, 2020
Netmore Group AB (publ), global IoT-operatör, får en order på 500 M2M SIM-kort av det tyska medtech-bolaget Cosinuss Gmbh. SIM-korten ska installeras i cosinuss° LabGateways som, kopplat till öronsensorer, används i en nyckelstudie för att observera lägre riskgrupper som sitter i isolering hemma till följd av Covid-19. Affären är Netmore M2Ms första inom medicinsk teknologi.

Netmore föreslår undantag från tillståndsplikt för 5G

May 14, 2020
Som remissvar till Post- och Telestyrelsen angående undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare där populära tekniker som t ex WiFi, LoRaWAN med flera redan är möjliga utan dyra eller komplicerade licenser, har Netmore föreslagit att även 5G-tekniker i t ex bandet 3.7-3.8GHz undantas från tillståndsplikt under vissa förutsättningar. Detta skulle göra det möjligt för lantbrukare, bostadshusägare, industrier, sjukhus och många andra att säkerställa god energieffektiv täckning där den behövs baserat på standard 5G-teknik - den mest avancerade och effektiva radioteknik som finns kommersiellt tillgänglig.

Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

May 12, 2020
Netmore Group har hållit årsstämma tisdagen den 12 maj 2020. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ) januari-mars 2020

May 12, 2020
Stark omsättningstillväxt jämfört med motsvarande kvartal 2019, men acceleration med viss inbromsning under kvartalet

Jacob Philipson föreslås till ny ordinarie ledamot i styrelsen för Netmore Group AB (publ)

May 11, 2020
Jacob är en driven och resultatinriktad företagarledare med bakgrund inom försäljning, affärsutveckling och mjukvaruprodukter. Han har en internationell profil och har, förutom i Sverige, bott och arbetat flera år i Asien, Australien och Belgien. Idag arbetar han med affärsutveckling på Stronghold Invest AB och innan dess var han VD på Datscha AB.

Netmore´s huvudägare Vincero AB bildar tillsammans med Stronghold Invest AB ett nytt ägarbolag, Buildroid AB, där Netmore Group AB blir ett centralt innehav

May 11, 2020
Med Buildroid skapar Vincero och Stronghold ett ägarbolag som kommer att verka för att accelerera den digitala utvecklingen av effektiv, säker och hållbar förvaltning. Netmores kommunikationsinfrastruktur (nät och integrationssystem) är centralt för det digitala ekosystem som Buildroid kommer att investera i. Se Vincero´s pressmeddelande om detta.

Robin Rutili föreslås till ny ordinarie ledamot i styrelsen för Netmore Group AB (publ)

May 8, 2020
Robin är en riktig entreprenör och har tillsammans med sin bror, Andreas Rutili, grundat företaget Vincero AB, som främst är verksamt inom fastighetssektorn men investerar också i andra bolag som grundarna själva är med och utformar. Han tar gärna vara på de möjligheter som uppstår när vår värld ändras och nya idéer och innovationer behövs. Robin har gedigen erfarenhet av utveckling av företag från en mängd olika ledande positioner och styrelseuppdrag. Senast från Doktor.se som han var med och grundade.

Storägaren Vincero AB fortsätter att öka sitt ägande i Netmore Group AB (publ)

May 5, 2020
Vincero AB har i ett pressmeddelande informerat om att dom ökat sitt ägande som strategisk investerare i bolaget, till ca 73 miljoner B-aktier.

Poströstning före årsstämman i Netmore Group AB (publ)

May 4, 2020
Styrelsen i Netmore Group har beslutat att aktieägarna före årsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post.

Netmore Group AB (publ) levererar mobiltäckning till Lundbergs Fastigheter AB med ett ordervärde på ca 1 msek

April 28, 2020
Netmore levererar mobiltäckning till Lundbergs fastigheter i samarbete med Lundgrens El i Norrköping AB, som kommer verka installatör i fastigheterna. Netmores del av ordervärdet uppgår till cirka 1 miljoner sek. Netmore står för leverans av systemet och Lundgrens el är totalentreprenör för alla elarbeten i projektet.

Teckningstiden förlängs i Netmore Groups pågående företrädesemission

April 26, 2020
Styrelsen i Netmore Group AB (publ) beslutar att förlänga teckningstiden i pågående företrädesemission till och med den 22 maj samt handeln med teckningsrätter (TR B) till och med den 19 maj. Detta för att på ett enkelt sätt möjliggöra för insynspersoner att teckna för sin andel, med anledning av att bolaget befinner sig i en stängd period och att regelverket avseende detta är otydligt. Förlängningen innebär också att tecknare ges möjlighet att ta del av Q1-rapporten den 12 maj. Styrelsen har också värderat pågående situation avseende COVID-19.

Memorandum avseende Netmore Groups företrädesemission om ca 22,7 MSEK offentliggjord

April 23, 2020
Netmores memorandum avseende den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutats av styrelsen i Netmore Group AB (publ), utifrån bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019, är nu offentliggjort och hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.netmoregroup.com, emissionsinstitutet Aktieinvest FK ABs hemsida www.aktieinvest.se, samt på finansiella rådgivaren G&W Fondkommissions hemsida www.gwkapital.se.

Netmore Group AB (publ) utvecklar och definierar sin positionering till Den Dynamiska Operatören

April 22, 2020
Igår publicerades Netmores årsredovisning, se bolagets hemsida. I arbetet med framtagandet av denna så utvecklades och tydliggjordes även bolagets positioneringsbudskap till den Dynamiska Operatören, för att också särskilja sig från befintliga aktörer inom Internet of Things.

Netmore Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

April 21, 2020
Netmores årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida och är även bifogad i detta pressmeddelande

Georg Tsaros tillträder rollen som COO för Netmore Group AB (publ) och som ansvarig för dotterbolaget Bredbandsson AB

April 17, 2020
Netmore har den 20200414 anställt Georg Tsaros för rollen som COO på gruppnivå. Hans primära ansvarsområde är att säkra och utveckla processer för B2B såsom resursplanering, leveransprocesser och andra förekomna driftprocesser och flödeshanteringar för hela gruppen och för den globala marknaden. Dotterbolaget Bredbandsson AB är en tillgång för samtliga operativa processer, och det är därför naturligt att Georg även tar ansvaret för dotterbolaget.

Kallelse till Årsstämma i Netmore

April 14, 2020
Årsstämma i Netmore Group AB (publ) (”Bolaget”) äger rum tisdagen den 12 maj 2020 kl 13.00 The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm.

Tidsplan fastställd i den beslutade företrädesemissionen

April 14, 2020
Styrelsen i Netmore Group AB har beslutat att följande tidplan skall gälla i den förestående företrädesemissionen:

Påskhälsning från Netmore

April 8, 2020
Hej, Verkligheten i samhället, i och med Coronaviruset Covid-19, har påverkat oss alla, på ett eller annat sätt. För oss på Netmore berörs genomförandet av vårt event, Smart Society. För två veckor sedan berättade vi om att vi blir tvungna att skjuta på eventet och att vi återkommer så snart vi ser att vi kan, samma information har vi till dig idag. Vi jobbar nu aktivt med att hitta en lösning som ska bli minst lika bra, bortom Covid-19. Det är svårt att bedöma när detta virus och vårt samhälle stabiliserat sig men vi blickar framåt med positivitet och ser fram emot att träffas på Smart Society vid senare tidpunkt.

Netmore Group AB (publ) and Falkenberg Energi AB collaborate to develop IoT networks in Falkenberg Municipality

March 30, 2020
Falkenberg Energi has chosen to partner with Netmore for the expansion of Internet of Things (IoT), based on LoRaWAN technology, in Falkenberg Municipality. Since September 2019, Falkenberg Energi has evaluated the technology and they have now chosen to invest in LoRaWAN and expand the network throughout the municipality. The IoT network will be used internally by the electricity company, but also by various interests within the municipality and private companies.

Netmore Group AB (publ) och Falkenberg Energi AB samarbetar för utbyggnad av IoT-nät i Falkenbergs Kommun

March 30, 2020
Falkenberg Energi har valt att samarbeta med Netmore för utbyggnaden av Internet of Things (IoT) baserat på LoRaWAN-teknik i Falkenbergs kommun. Sedan september 2019 har Falkenberg Energi utvärderat tekniken och dom har nu valt att satsa på LoRaWAN och bygga ut nätet i hela kommunen. IoT-nätet kommer användas internt av elbolaget men även av olika verksamheter inom Kommunen och privata aktörer.

Netmore tillträder förvärvet av Bredbandsson

March 27, 2020
Netmore Group AB (publ) har idag tillträtt samtliga aktier i Bredbandsson AB.

Netmore Group AB (publ) säkrar villkorad emissionsgaranti motsvarande 100% av emissionsbeloppet i beslutad företrädesemission och uppdaterar villkor avseende teckningsrätter för A- respektive B-aktier

March 27, 2020
Netmore Groups beslutade företrädesemisson garanteras till 100 procent genom garantiåtagande från Vincero Utveckling AB som är ett dotterbolag till Vincero AB. Vincero AB är en av bolagets större aktieägare. För det fall Vincero AB skulle uppnå budpliktsnivån om 30 procent av totala antalet röster i Netmore Group genom fullgörande av emissionsgarantin och Aktiemarknadsnämnden inte skulle medge undantag från budpliktsregeln öppnar avtalet för att garantin kan justeras ned så att Vinceros totala aktieinnehav i bolaget efter nyttjande av garantin understiger 30 procent av totala antalet röster i bolaget. Vincero innehar 85 704 aktier av serie A och 35 607 380 aktier av serie B i Netmore Group. Garantiersättningen uppgår till 8,5 procent på garanterat belopp. Garantiåtagandet är inte säkerställt genom deposition, pantsättning eller andra åtgärder.

Netmore Group AB (publ) beslutar om en företrädesemission om högst 22,7 MSEK i syfte att säkra accelerationskapital, samt ingår tilläggsavtal avseende förvärvet av Bredbandsson

March 24, 2020
Netmore Group AB:s styrelse har, utifrån bemyndigandet som erhölls vid årsstämma den 9 maj 2019 samt efter beslut om bolagsordningsändring på extrastämma den 18 februari 2020, beslutat om att genomföra följande nyemissioner: dels en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 22,7 MSEK före emissionskostnader, dels ingå tilläggsavtal avseende förvärvet av Bredbandsson AB där hela köpeskillingen ska erläggas genom apportemission (”Apportemissionen”), samt dels kvitta vissa skulder (”Kvittningsemissionen”). Samtliga emissioner görs till teckningskursen 0,75 SEK per B-aktie och innebär att totalt 61 258 560 B-aktier kommer emitteras i Netmore Group AB.

Netmore flyttar fram sitt IoT-event, Smart Society, på grund av Coronaviruset

March 17, 2020
Netmore har beslutat att skjuta fram Smart Society till hösten. Detta på grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens upptrappade riskbedömning för smittspridning.

Information om Covid-19 i samband med Netmores event, Smart Society

March 6, 2020
Säkerhet är högsta prioritet för oss på Netmore både för våra kunder, medarbetare och partners. Vi följer löpande myndigheternas uppdateringar angående det nya viruset Covid-19 samt följer deras rekommendationer.

Nu släpps det preliminära programmet till Smart Society by Netmore

March 5, 2020
Välkommen till IoT-eventet där vi fokuserar på lösningar och användare samt samverkan mellan olika leverantörer och tekniker. Smart Society sluter cirkeln i det ekosystem som Netmore verkar för. BOKA HÄR. Tillsammans med våra utställare kommer det bli fullspäckat av IoT-nyttigheter som kommer främja tillväxten av vårt smarta samhälle!

Netmore Group AB (publ) fokuserar ännu mer på Smarta Städer och hela Samhället

March 3, 2020
Under 2018 och 2019 har Netmore snabbt etablerat sig som ledande leverantör i Sverige av LoRaWAN-baserade IoT-nät, till svenska kommuner och privata bolag. Över 50 kommuner har redan etablerat nät för att möta samhällets, invånarnas och lokala industriers krav på insamling av data för mätning och styrning av bland annat energi, sophantering, inomhus-/ utomhusklimat, vatten etc. För att möta kraven från marknaden och fortsätta utrullningen av IoT-nät, etablerar nu Netmore en mer fokuserad enhet tillägnad området Connected Cities.

Netmore Group AB (publ) förstärks med Henrik Sund för affärsområdet Connected Industry

March 2, 2020
Netmore har under många år, baserat på kunskap om radioteknik, fått förtroende att bygga och etablera flera olika privata mobilradionät för avancerade behov från kunder. Intresset ökar för detta område och inför den kommande 5G licensens process finns det starka önskemål att regulatorer avsätter utrymme för detta i Sverige. Såsom nu skett i andra länder som England, Tyskland med flera. För fortsatt utveckling av detta område tillträder nu Henrik Sund som ansvarig för affärsområdet Connected Industry.

Susanne Hedblom VD på Nuuka Solutions talar på Smart Society

February 28, 2020
Smarta byggnader, Proptech, IoT m.m. Massor av nya termer och löften dyker upp och kräver handling. Susanne Hedblom, VD för Nuuka Solutions Sverige, hjälper dig att reda ut marknadssituationen och ge dig några praktiska råd om hur du tar dig an detta ämne. Hon kommer att presentera exempel och insikter från några av Nuukas nära 3 000 anslutna byggnader. Vad kan göras, vad är effekten och vad kommer framöver.

Analysguiden: Bygger vidare på sitt nät

February 27, 2020
Omställningsresan som Netmore påbörjade i början på 2019 fortsätter. Under kv4 2019 visar bolaget på en god omsättningstillväxt inom flertalet av sina nyckelområden. För helåret 2019 har även rörelseresultatet förbättrats där bolaget går in i 2020 väl positionerad för en fortsatt tillväxt.

Netmore Group’s English operations are part of a consortium that builds 5G networks for Sherwood’s forest

February 21, 2020
Netmore's combined knowledge in network development and experience in designing tailor-made private networks - together with the English partner's experience in establishing Open Fiber in England - has given Netmore the opportunity to be chosen as a partner in one of the most prestigious 5G projects in England. The project includes the design and construction of a private 5G network to - through VR / AR - meet Robin Hood and his friends in the Sherwood forest.

Netmore Groups engelska verksamhet ingår i konsortium som bygger 5G nät för Sherwoods skogen

February 21, 2020
Netmores kombinerade kunskap inom nätutbyggnad och erfarenhet inom design av skäddaranpassade privata nät - tillsammans med den engelska partnerns erfarenhet av att etablera Open Fiber i England - har gett Netmore möjligheten att bli vald som partner i ett av de mest prestigefyllda 5G projektet i England. Projektet omfattar design och byggnation av ett privat 5G-nät för att - genom VR/AR - kunna möta Robin Hood och hans vänner i Sherwood skogen.

Netmore ansluter Sherwood Forest och levererar därmed världens första 5G-anslutna skog

February 20, 2020
Nottinghamshire County Council leder ett stort konsortium som inkluderar testning av en ny virtual reality-upplevelse i Robin Hoods Sherwood skog, uppkopplat av Netmore

Bokslutskommuniké för Netmore Group AB 2019

February 18, 2020
Fortsatt stark omsättningstillväxt under kvartalet jämfört med 2018 samt utveckling av IoT plattformar för större kundleveranser 2020

Trion Elvaco, Qualit och KKB Fastigheter talar på Smart Society

February 11, 2020
IoT möjliggör enkel mätning för framtidens hållbara fastigheter och därmed också ett attraktivare boende med bättre komfort för hyresgästen

Netmore Group AB (publ) ingår partneravtal med Elisa Corporation

February 11, 2020
Netmore Group AB har tecknat ett ramavtal med Elisa Corporation avseende leverans av privata nätverkslösningar i Sverige och Finland baserat på industristandards som 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi och NB-IoT.

Netmore Group AB (publ) enter partner agreement with Elisa Corporation

February 11, 2020
Netmore Group AB has signed a framework agreement with Elisa Corporation for supplying private network solutions in Sweden and Finland based on industry standards such as 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi and NB-IoT.

Netmore group AB (publ) och Uddevalla energi samarbetar för utbyggnad av IoT-nät i Uddevalla Kommun

February 5, 2020
Uddevalla Energi har valt att samarbeta med Netmore för den fortsatta utbyggnaden av IoT-nät och LoRaWAN i Uddevalla kommun.

Netmore group AB (publ) and Uddevalla Energi are collaborating to develop IoT networks in Uddevalla Municipality

February 5, 2020
Uddevalla Energi has chosen to collaborate with Netmore for the continued expansion of IoT networks and LoRaWAN in Uddevalla municipality.

Netmore Group AB (publ) har ingått ett kontrakt med Cavan County Council – I en kommun på Irland. Ordervärdet cirka 750 000 SEK.

February 4, 2020
Genom sitt Joint Venture-företag på Irland har Netmore Group AB (publ) ingått ett 3-årigt kontrakt med Cavan County Council om att installera offentliga WiFi-nätverk. Ordervärdet är cirka 750 000 SEK.

Eirik Skjaerseth, VD på Bolder, talar på Smart Society

February 4, 2020
I sitt framförande kommer Eirik att dela sin filosofi ”medveten teknologi”, hur teknisk utveckling har skapat oss en väg mot ökad ojämlikhet och minskad livskvalitet, kommer detta hålla tillbaka människans utveckling på lång sikt? Han talar om hur man skapar en miljö för mänsklig orientering och hur man utmanar konventionella sätt att göra affärer.

Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB

February 3, 2020
Netmore Group AB har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Landskronabaserade Bredbandsson AB till en köpeskilling om 22,5 MSEK varav 18 MSEK kontant och 4,5 MSEK i nyemitterade aktier. Genom förvärvet kommer Netmore att öka sin kundbas samt stärka sitt nät och sin produktionsmiljö för expansionen i Sverige och globalt.

Välkommen 2020 – Händelsernas år

January 30, 2020
Till en början vill jag önska en god fortsättning på 2020 och välkomna dig in i händelsernas år. Netmore står inför stora händelser under 2020 och vi är nu redo att möta alla på ett strukturerat och framgångsrikt sätt.

Netmore Group AB (publ) etablerar Joint Venture-företag i Tyskland

January 29, 2020
Netmore Group AB har anlänt till Tyskland. Netmore GmbH är ett joint venture med tysk telekomexpert och positionerar koncernen för tillväxt här.

Carl Gleisner talar på Smart Society

January 21, 2020
Netmore har bjudit in Carl Gleisner till Smart Society för att upplysa oss om regulationer inom IoT och dataägande

Netmore Group AB (publ) etablerar Joint Venture-företag i Storbritannien

January 20, 2020
Netmore Group AB har anlänt till Storbritannien. Netmore IoT Solutions Ltd är ett joint venture med brittiska experter och positionerar koncernen för tillväxt både i Storbritannien och internationellt.

Arti Ots utvecklar strategin för den fortsatta europeiska expansionen för Netmore Group AB (publ)

January 19, 2020
Netmore är mycket nöjd med att ha Arti Ots som strategichef för koncernen och ansvarig för att utveckla den europeiska marknaden. Med sin varierande bakgrund, flera år inom telekom och ett stort nätverk av företag och människor, är Netmore mycket trygga med att ge honom detta ansvar.

Mikael Ahlström talar på Netmores IoT-event Smart Society

January 13, 2020
Netmore är stolta över att kunna presentera Mikael Ahlström som en av talarna på Smart Society den 23-24 April 2020.

Kalle Rosensköld leder Smart Society

January 8, 2020
2020 har gjort intåg och det är händelsernas år där IoT-marknaden kommer att kommersialiseras -på riktigt! Vi på Netmore tar stafettpinnen genom att anordna Sveriges coolaste IoT-event, Smart Society. Det kommer bli fullspäckat med spännande presentationer, hackathon, teknikdebatter, god mat och inte minst inspiration. En av våra inspiratörer kommer leda eventet framåt, han kommer säkerställa att vi alla får ut det bästa av dagarna. En moderator med stort teknikintresse fast med begränsad djup teknisk förståelse, det tror vi är bäst för en varierande kunskap hos er åhörare.

En Julhälsning till alla Netmore-vänner

December 20, 2019
Vi vill passa på att summera ett väldigt händelserikt 2019 i denna julhälsning från oss på Netmore (english version below).

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm

December 13, 2019
Uppdatering av innehållet i vårt event, Smart Society - Välkommen till IoT-eventet där vi fokuserar på lösningar och användare samt samverkan mellan olika leverantörer och tekniker. Smart Society sluter cirkeln i det ekosystem som Netmore verkar för.

Netmore Group utser Erik Hallberg till VD och Koncernchef

December 12, 2019
Netmore Groups styrelse har utsett Erik Hallberg till VD och Koncernchef för Netmore Group AB. Hallberg har gjort en utomordentlig insats för Bolaget under sina ca 6 månader som bolagets tillförordnade VD och det är med tillförsikt styrelsen fattat detta beslut.

Netmore Group AB (publ) etablerar med omgående verkan ett Joint Venture bolag på Irland

December 9, 2019
Sedan många år har Netmore Group AB haft ett vilande företag på Irland. Detta företag har nu etablerats som ett JV-företag tillsammans med en erkänd lokal affärsman, Declan Drummond, erfaren inom nätverk, etablering och affärsutveckling.

50 LoRaWAN-uppkopplade kommuner med Netmore

November 28, 2019
Netmore är ledande leverantör av LoRaWAN i Sverige, en av de olika infrastrukturer för radiokommunikation som vi erbjuder för IoT (Internet of Things). 16 nya kommuner har anslutit sig till Ekosystemet under 2019, som nu erbjuder LoRaWAN i sina städer för företag och i slutändan till konsumenten.

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm

November 13, 2019
Välkommen till IoT-eventet där vi fokuserar på lösningar och användare samt samverkan mellan olika leverantörer och tekniker. Smart Society sluter cirkeln i det ekosystem som Netmore verkar för.

Netmore Group AB tillförs ca 15,6 MSEK genom riktad emission till strategisk investerare.

November 11, 2019
Netmore Group AB (publ) meddelar idag att Bolagets styrelse beslutat att rikta en emission till Vincero AB om 15,6 MSEK till kursen 0,85 SEK/aktie av serie B.

Analysguiden: Intäkter ökar- visar rätt väg

November 1, 2019
Satsningen på IoT som Netmore påbörjade i början på 2019 börjar betala sig, även om det är en bit kvar till resultatmässig break-even. Bolaget tar nu in cirka 37 miljoner kronor via en övertecknad företrädesemission med övertilldelning. Vi höjer vår riktkurs i Bas-scenariot till 1,08 kronor per aktie (tidigare 1,00 kronor).

Netmore Group AB tillförs ca 39 MSEK genom dels en övertecknad företrädesemission och dels genom beslutad övertilldelning

November 1, 2019
Netmore Group AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 37,5 MSEK tecknats till ca 313 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har en övertilldelning beslutats om ca 1,5 MSEK.

Tilläggsprospekt avseende Netmore Groups företrädesemission om cirka 37,5 MSEK offentliggjort

October 25, 2019
Netmore Group AB (publ) offentliggör idag tilläggsprospekt avseende det EU-tillväxtprospekt som blev godkänt av Finansinspektionen och offentliggjort den 11 oktober 2019.

Delårsrapport för Netmore Group AB juli-september 2019

October 23, 2019
Stark tillväxt under kvartalet jämfört med 2018

Netmore Group AB (publ) tidigarelägger publicering av Q3 rapport från den 6 november till den 23 oktober

October 18, 2019
För att marknad och ägare ska uppleva full transparens, i samband med bolagets pågående emission, tidigareläggs bolagets Q3 rapport från den 6 november till 23 oktober.

Netmore lanserar ny webbsida

October 15, 2019
Nya netmoregroup.com förankrar företagets position som IoT-operatör, och introducerar samtidigt en grafisk profil som är utvecklad i syfte att förstärka verksamhetens roll inom framväxande digitala ekosystem. 

Start av handel i rätter och BTA B i Netmore Group AB (publ)

October 14, 2019
Handel i teckningsrätter (TR B) och tecknade betalda B-aktier (BTA B) i den pågående företrädesemissionen kommer att starta i morgon tisdag den 15 oktober. 

Prospekt avseende Netmore Groups företrädesemission om ca 37,5 MSEK offentliggjort

October 11, 2019
EU-tillväxtprospektet avseende den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutats av styrelsen i Netmore Group AB (publ)

Netmore Group lanserar globala M2M-abonnemang för IoT-enheter

October 3, 2019
Netmore Group lanserar dedikerade globala M2M-abonnemang för den europeiska marknaden och befäster därmed ytterligare sin position som renodlad IoT-operatör. Med hjälp av roaming-överenskommelser i 192 länder och 728 nätverk kan Netmore nu leverera pålitlig och prisvärd uppkoppling till den snabbväxande IoT-marknaden.

Netmore Group AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

October 1, 2019
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

Netmore levererar LoRaWAN i Stockholm

September 26, 2019
Netmore group AB (publ) tar steget in i Stockholms län och får operatörsansvaret för Södertäljes IoT-nät med LoRaWAN®.

Netmores kvittningsemission genomförd

September 3, 2019
Styrelsen för Netmore Group AB har idag, enligt separat beslut och med stöd av bemyndigande från årsstämma 9 maj, tilldelat aktier med anledning av avslutad aktieteckning i kvittningsemission till nyckelleverantör.

Netmore Group AB (publ) genomför omorganisation

September 3, 2019
Som tidigare annonserats så förvärvade Netmore group (publ) Blink Services AB och Omnipont AB vid årsskiftet, 2018/2019. Nu tar vi nästa steg och stärker oss under en enad strategi, grafisk profil och namn -Netmore (Blink Services och Netmore). Vi kommer erbjuda IoT-nät innehållande alla attraktiva tekniska infrastrukturer och tjänster, samlat under en och samma applikation. Det är ett Ekosystem för IoT öppet för alla.

Analysguiden: Affärerna börjar ta fart

August 26, 2019
Affären med Akelius Fastigheter har satt fart på Netmore som under kv2 2019 fortsatt sina satsningar inom IoT-marknaden. Parallellt har ledningen implementerat företagets nya strategi, varumärke, företagskultur mm. Intäkterna ökade under kv2 2019 och som vi ser det är bolaget på rätt spår.

Delårsrapport för Netmore Group AB april-juni 2019

August 20, 2019
Tillväxt för Netmore Group med nytt fokuserat IoT koncept

Netmore tillförs 15 MSEK via ett konvertibelt förlaglån

July 2, 2019
Den 2 juli beslutade Netmores styrelse att emittera ett konvertibelt förlaglån med 2 års löptid till en av bolagets större aktieägare, LMK Forward AB

Analysguiden: Nya bolag, VD och inriktning

June 10, 2019
Den nya Netmore-koncernen efter köpet av Blink Services och Omnipoint samt med sin nye VD Erik Hallberg med tung telekombakgrund ser klart intressant ut. Affärerna kommer att organiseras i Netmore Solutions mot B 2 B-kunder och Omnipoint för IoT-lösningar till Smarta hem. Potentialen i aktien har ökat.

Netmore hjälper Akelius nå sitt mål att sänka energiförbrukningen i sina fastigheter med 10%

June 4, 2019
Netmore har tecknat ett femårigt ramavtal med Akelius för Netmores koncept Connected Building och tar samtidigt in en första order på uppkoppling av smarta mätare.

Brf på Östermalm i Stockholm väljer kollektivt WiFi från Netmore.

April 26, 2019
Tjänsten innebär att Netmore systembygger föreningens Wifi på ett sånt sätt att alla lägenheter som är anslutna samarbetar, istället för att konkurrera om tillgängligt radiospektrum. Effekten är avsevärt bättre WiFi, med både bättre täckning och högre hastighet.

Netmore Group AB (publ) utser Erik Hallberg till tillförordnad VD och tillika Koncernchef för Netmore Group AB

April 23, 2019
Netmore Group AB har överenskommit med Erik Hallberg att han ingår i Netmore Group AB som tillförordnad VD och Koncernchef. Rikard Slunga tillträder samtidigt som VD för dotterbolaget Netmore AB med oförändrade arbetsuppgifter. Hallberg är även nominerad av Netmore Groups valberedning till styrelsen i Netmore Group AB inför bolagsstämman den 9 maj. Thomas Plate som är CFO i Netmore Group AB fortsätter i och med detta sin uppgift som Group CFO i Netmore Group AB som därmed blir holdingbolag för hela koncernen

Kallelse till Årsstämma i Netmore Group AB (publ.)

April 11, 2019
Årsstämma i Netmore Group AB (publ) (”Bolaget”) äger rum torsdagen den 9 maj 2019 kl 13.00 Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

Rättelse av pressmeddelande angående att Netmore Group AB (publ) utser Johanna Björnson till verkställande direktör i dotterbolaget Blink Services AB

April 3, 2019
Netmore Group AB anser inte att informationen som gick i tidigare pressmeddelande angående att Johanna Björnsson utses till verkställande direktör i dotterbolaget Blink Services AB är insiderinformation och gör därför denna rättelse.

Netmore Group AB (publ) utser Johanna Björnson till verkställande direktör i dotterbolaget Blink Services AB

April 3, 2019
Netmore Group AB utser Johanna Björnson till verkställande direktör i dotterbolaget Blink Services AB med början den 1 april 2019.

Matts Lilja föreslås som arbetande vice ordförande i Netmore Group AB

March 20, 2019
Styrelsen i Netmore Group AB har överenskommit med Matts Lilja att han går in i bolaget i egenskap av arbetande vice ordförande för att samordna och driva bolagen i Netmore Group mot enhetlig marknadsföring och ökande försäljning. Lilja kommer att föreslås som styrelseledamot och vice ordförande i Netmore Group AB i samband med ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2019

Netmore vinnare i PTS innovationstävling 2018

March 6, 2019
Netmore har tilldelats PTS Innovationspris för vidare utveckling av en virtuell portvakt/telefonist/receptionist baserad på en konverserande AI-agent

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB

February 28, 2019
Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 mars, kl. 13.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

Analysguiden: Nya bolag ger ökad bredd

February 22, 2019
Netmore är en mobiloperatör som erbjuder bra inomhustäckning till svenska mobilkunder via lokala mobilnät. Intäkterna under kvartal 4/2018 blev lägre än väntat och en nyemission planeras. Koncernen har samtidigt växt genom förvärv av nya bolag.

Bokslutskommuniké för Netmore Group AB 2018

February 19, 2019
Förvärv av Blink Services och Omnipoint. Fokusering på IoT och uppkopplingar för Smarta samhällen Första internationella ordern på IoT SIM Pågående finansieringsprocess

Netmores apportemission genomförd.

January 30, 2019
Bolagsstämman i Netmore Group AB (publ) beslutade den 25 januari att genomföra emissioner om sammanlagt 1 450 000 aktier av serie A och 10 500 000 aktier av serie B. Per den 29 januari har teckning av aktier avslutats och tilldelning enligt separat beslut skett. Teckningskursen uppgick till 0,50 kr per aktie.

Netmore Group AB fokuserar på IoT och planerar för nyemission

January 22, 2019
Netmore Group AB (publ.) (Netmore) har inlett arbetet med att omvandla företaget till att bli en heltäckande operatör inriktad mot IoT (Internet of Things) utifrån småskaliga, energisnåla mobila nät. Som tidigare meddelat förvärvades bolagen under december 2018 som kommer att ligga till grund för verksamheten genom en riktad emission av Netmores aktier. På detta sätt stärktes såväl bolagets kompetens som dess ägarbas. Netmore planerar för en nyemission inom kort i syfte att införskaffa nödvändigt kapital för att utveckla denna nybildade koncern i alla dess delar.

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB

December 28, 2018
Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 januari 2019 klockan 14.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

Netmore Group AB (publ) förstärker verksamheten och blir en heltäckande operatör för dagens och morgondagens behov

December 21, 2018
Netmore Group AB har avtalat om förvärv av tre bolag som tillsammans förstärker Netmore Group som framtida operatör med fokus på lokala nät (mobilt och WiFi), IoT (Internet of Things), LoRa-nät (Long Range Low Power) och säkra trådlösa larminstallationer

Netmore får beställning på ny Tarifflex-funktionalitet av Norrvatten och Käppalaförbundet

December 12, 2018
Netmore får uppdraget att utveckla säkerhet och larmfunktion genom nyttjande av Tarifflex patentsökta abstraktionslager och det lokala kommunikationsnätet och positionering. Bland annat skall SMS-information kunna skickas till personal och besökare i anläggningarna vid larm.

Analysguiden: Längre tid till intäktslyft

November 12, 2018
Netmore är en ny mobiloperatör som satsar på att skapa riktigt bra inomhustäckning till svenska mobilkunder via lokala mobilnät något som lär öka med 5G och IoT. Intäkterna under kvartal 3/2018 blev lägre än väntat och kassan behöver nu fyllas på.

Förtydligande avseende Netmore Groups delårsrapport juli-september 2018

November 9, 2018
I samband med dagens publicering av delårsrapporten för perioden juli-september aviserade bolaget ett behov ytterligare rörelsekapital.

Delårsrapport för Netmore Group AB juli-september 2018

November 9, 2018
Utökning av återförsäljarnätet med Electra Sweden AB / RingUp kedjan och Siqure Start för Vinnova projekt inom inomhustäckning och lokala nät i landsbygd Första beställningen av trådlöst fastighetsnät från Bonava Bolagets bedömning är att ytterligare kapital behöver skjutas till. Planen är ett brygglån initialt, följt av en riktad nyemission under kvartal 1 2019

Hans Benndorf lämnar Netmore Groups styrelse

October 26, 2018
Hans Benndorf har meddelat Bolaget att han önskar utträde ur Netmore Group ABs styrelse med anledning av Bolagets ökade engagemang inom området mobila tjänster. Detta då Hans redan är engagerad i annat bolag med närbesläktad verksamhet och inom kort kommer att engageras i ytterligare ett sådant uppdrag för samma koncern

Netmore tecknar återförsäljaravtal med M2Mbutiken.se

October 16, 2018
Netmore Group AB (publ) har tecknat återförsäljaravtal med M2Mbutiken.se avseende försäljning av M2M-sim kort. Netmores roll som nätneutral operatör är unik på den svenska marknaden och kompletterar därför väl M2Mbutikens utbud av abonnemang och därmed möjligheterna att möta den kraftigt ökade efterfrågan inom IoT-lösningar

Netmore får order på IoT simkort från NemSIM i Danmark

October 12, 2018
Netmore Group AB (publ) får en order på 1 000 IoT-simkort från företaget NemSIM i Danmark. Det här är den första internationella ordern av vårt IoT-simkort

Netmore får beställning från Bonava för WiFi i flerbostadshus

October 10, 2018
Netmore Group AB (publ) har kompletta lösningar för mobiltäckning i flerbostadshus, som ger fastighetsägare och boende tillgång till robusta och pålitliga trådlösa nät. Ordern från Bonava gäller WiFi i en BRF på drygt 60 lägenheter, som likt många andra BRF:er har problem med inomhustäckning, både för internettjänster och smarta hemfunktioner. Netmore löser problematiken i detta fall genom att bygga ett datanät med carrier grade WiFi-teknik, som garanterar god täckning och prestanda i fastigheten

Utökad patentportfölj för dotterbolaget Tarifflex AB

October 9, 2018
Tarifflex AB, ett dotterbolag inom Netmore Group AB, har beviljats patent i Kina för sin uppfinning: ”An arrangement for minimizing communication and integration complexity between software applications”. Förenklat ger tekniken organisationer betydande tids- och kostnadsbesparingar i samband med utveckling och underhåll av affärs- och driftstödssystem inom de flesta branscher. Motsvarande patent är beviljat i USA och sökt (pending) i Europa. Vidare har bolaget inlämnat ytterligare patentansökan för att bland annat rymma AI-funktionalitet i samverkan mellan system

Netmore och SIQURE ingår avtal om försäljningssamarbete

September 28, 2018
SIQURE, ett säkerhetsföretag, kommer att börja sälja Netmore’s mobila tjänster med lokala mobilnät. Inom säkerhetsbranschen förekommer ofta problem med dålig eller obefintlig inomhustäckning, vilket leder till problem med att leverera en bra lösning till sina kunder. Med Netmore’s lokala nät och lokala mobilaccesspunkter kombinerat med roamingtjänster erbjuds en bra, robust och unik lösning för mobilkommunikation i alla miljöer. Netmores lösningar med IoT (m2m) kommunikation passar säkerhetsbranschen väl med användningsområden som t.ex. kroppskameror, kommunikation med push to talk, drönare, access och olika verksamhetsapplikationer.

Analysguiden: Ökat säljfokus inför hösten

August 23, 2018
Netmore är en ny mobiloperatör som satsar på att skapa riktig bra inomhustäckning till svenska mobilkunder via lokala mobilnät något som lär öka med 5G och IoT. Intäkterna under kvartal 2/2018 blev låga och behöver öka under andra halvåret. Bolaget arbetar nu med att utöka sitt återförsäljarnät för att nå ökad försäljning.

Delårsrapport för Netmore Group AB januari-juni 2018

August 22, 2018
Utökat försäljningssamarbete med IP-Only/DGC Netmore Connect - Lansering av ny tjänsteorienterad paketering Företrädesemission maj/juni 2018 Två Vinnova projekt tilldelade Bolaget genomförde namnbyte till Netmore Group AB

Netmore Group AB och Electra Sweden AB ingår avtal om försäljningssamarbete

August 21, 2018
Electra Sweden AB kommer att börja sälja Netmore’s produkter och tjänster. Initialt kommer Ringup kedjan att vara aktiva men även bolagets andra varumärken kan bli aktuella. Ringup kedjan har 60 butiker runt om i Sverige.

Netmore Group AB (publ) genomför riktad nyemission

August 6, 2018
Styrelsen för Netmore Group AB har idag, med stöd av bemyndigande lämnat från extrastämman den 24 maj 2018, beslutat om emission av units, d v s aktier och teckningsoptioner. Emissionen görs utan företräde för befintliga aktieägare och omfattar cirka 1,8 MSEK

Bevakningsgruppen utökar sitt engagemang hos Netmore

July 5, 2018
Bevakningsgruppen, en totalleverantör av bevaknings-och säkerhetstjänster och sedan några månader tillbaka kund hos Netmore, lägger utökningsorder.

Netmores företrädesemission tecknades till ca 80 procent

June 28, 2018
Netmore Group AB (publ) har i maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillför bolaget ca 9,8 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

Reijmyre Glasbruk väljer Netmore Connect

June 7, 2018
Den första beställningen av Netmore Connect kommer från Reijmyre Glasbruk i Östergötland. Reijmyre Glasbruk har valt Netmore Connect till sin företagskommunikation efter en upphandling där lösningen bäst uppfyllde kraven med modern företagsväxel och mobilabonnemang med garanterad täckning. Beställningen omfattar även leverans av Netmore WiFi inom Reijmyre Glasbruk. Leverans kommer att ske under juni månad. Affären sker i samarbete med återförsäljare och ordervärde är ca 100 000 SEK över 3 år.

Netmore och IP-Only tecknar samarbetsavtal

June 5, 2018
Netmore Group AB (publ) och IP-Only Enterprise AB (DGC) har ingått ett samarbetsavtal där Netmore är underleverantör till IP-Only gällande tillhandahållande av tjänster och produkter inom telekommunikation och datatöverföring. IP-Only äger i och med avtalet rätten att fritt paketera och sälja Netmores produkter med eget pris och under eget varumärke.

Lansering av Netmore Connect tillsammans med ny tjänstepaketering

June 4, 2018
Netmore Group AB (publ) lanserar Netmore Connect tillsammans med nya tjänstepaketeringen. Netmore Connect är den första kompletta företagslösningen som ger alla typer av företag garanterad mobiltäckning som kunden själv kan påverka, företagsväxel och mobilabonnemang. Netmore Connect startpaket inkluderar 5 abonnemang, företagsväxel och även Netmore mobil accesspunkt för anslutning till Netmores nät. Konceptet bygger på en modulär paketering där kunden själv kan skala upp och bygga ut sin täckning och kapacitet, med tillhörande mobilabonnemang som alla fungerar både i 3’s och i Netmores nät.

North net connect AB (publ) byter namn till Netmore Group AB (publ).

May 16, 2018
Från och med 17 maj 2018 kommer North net connects aktie att handlas under nya namnet Netmore Group AB (publ).

Kallelse till extra bolagsstämma i north net connect AB (uät Netmore Group AB)

May 9, 2018
Aktieägarna i north net connect AB (uät Netmore Group AB), org. nr 556830-1351 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 maj 2018 klockan 15.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

FÖRETRÄDESEMISSION BESLUTAD OM CA 12,2 MSEK, GARANTERAD UPP TILL CA 80 %

May 7, 2018
Styrelsen för north net connect AB (publ) (”Netmore” eller ”Bolaget”, unä till Netmore Group AB) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 12,2 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 23 maj 2018 enligt separat kallelse.

Netmore (North net connect AB (publ.)) har inlett kapitalanskaffningsprocess

May 3, 2018
Netmore (North net connect AB (publ.)) har inlett en kapitalanskaffningsprocess och avtalat med G&W Fondkommission om genomförande av en partiellt garanterad företrädesemission om ca 12 MSEK, tentativt med genomförande innan sommaren.

Analysguiden: På tröskeln till genombrott

May 3, 2018
Netmore, tidigare North Net Connect, satsar på att skapa riktig bra inomhustäckning till svenska mobilkunder via lokala mobilnät, där användningen gäller både röst och data. Behovet av bättre inomhustäckning kommer att öka ytterligare när 5G introduceras.

Delårsrapport för Netmore januari-mars 2018

May 2, 2018
Flera nya ÅF-kanaler etablerade Lansering av mobilabonnemang anpassade för lokala mobilnät Första kommersiella leveransen av abonnemang till lokalt mobilnät

Vinnova beviljar Netmore 5,6 MSEK för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning.

April 27, 2018
Netmore deltar i två projekt som Vinnova - inom programmet Utmaningsdriven innovation - beviljat anslag till den 25 april 2018. Det första projektet syftar till att införa energi- och kostnadseffektiv täckning i flerbostadshus och det andra projektet metoder att för bättre täckning och tjänster i glesbygd m h a rural hotspotsoch paraplyceller. Projektdeltagare förutom Netmore är bland annat SABO, JM, RISE, Ericsson, LRF, Luleå Tekniska Universitet, Lunds Universitet, Visita, Region Norrbotten ochRegion Västerbotten. Beloppet 5.6 MSEK inkluderar totalt beviljad och reserverad finansiering för Netmore.

PTS 5G-forum

April 17, 2018
Netmores CTO, Johan Jobér var en av föredragshållarna på PTS 5G-forum på Hilton i Stockholm.

Kallelse till Årsstämma i north net connect AB (publ.)

April 5, 2018
Årsstämma i north net connect AB (publ) (”Bolaget”) äger rum torsdagen den 3 maj 2018 kl 13.00 på Villa Pauli, Strandvägen 19, i Djursholm.

Akademikerförbundet SSR väljer Netmore som leverantör av WiFi nät.

March 5, 2018
Akademikerförbundet SSR har valt Netmore som leverantör av ett nytt modernt WiFi-nät till deras kontorsfastighet med 5 våningsplan på Kungsholmen i Stockholm. Netmore WiFi nät valdes då bolaget levererar professionella WiFi-nät med garanterad täckning och prestanda. som passar kontorsfastighet och konferensanläggning. Projektets ordervärde beräknas till ca 170 kSEK och kommer att levereras under mars-april 2018.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR netmore januari-december 2017

February 20, 2018
Förstärkt organisation successivt under året med erfaren CFO, rutinerad säljchef och breddad teknikkompetens Tillfört kompetens och varumärke genom förvärv av bolaget Netmore AB Industrisegmentet visar fortsatt stark försäljning. Lansering av mobilabonnemang för lokala mobilnät och med de första kommersiella kunderna. Stort och växande intresse från fastighetsmarknaden och från flerbostadshus, men med genomgående långa beslutstider

Netmore publicerar månatligt nyhetsbrev med start 15 januari 2018

January 15, 2018
Nyhetsbreven planeras fortsättningsvis att publiceras omkring den 15e varje månad och kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.netmore.se. Nyhetsbreven skall ses som ett komplement och fördjupning av den obligatoriska information bolaget utger i form av pressreleaser avseende all betydande ekonomisk information. Nyhetsbreven kommer inte att innehålla denna senare typ av information.

north net connect byter varumärke till Netmore, lanserar ny hemsida och nya mobilabonnemang.

January 10, 2018
North net connect byter idag varumärke till Netmore och kommer fortsättningsvis bedriva försäljning och operativ verksamhet under namnet Netmore. Den nya logotypen visas nedan:

north net connect AB genomför riktad kvittningsemission

November 29, 2017
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB har valt att utnyttja sin avtalsenliga rätt att teckna 164 952 units genom kvittning av fordringar om 569 084 kr avseende konsultarvode.

north net connect får order på Wifi-nät till Edström Logistics i Kungsängen, Stockholm

November 21, 2017
north net connect levererar professionellt WiFi-nät till Edström Logistics nybyggda kylanläggning i Kungsängen, Stockholm. Miljön i kylrummet är krävande med låga temperaturer och kommer att levereras med AP som är IP66 klassade och tål tuffa miljöer.

DELÅRSRAPPORT FÖR north net connect AB januari-september 2017

November 14, 2017
Viktiga nyrekryteringar och ökat fokus på affärer och försäljningskanaler

north net connect får order på nya anläggningar vid Norrvatten/Käppalaförbundet

November 9, 2017
Norrvatten/Käppalaförbundet expanderar sina anläggningar i Stockholmsregionen och ger north net connect en ny order omfattande mobiltäckning i två nya anläggningar, samt utökningar i Käppalaverket. Projektets ordervärde beräknas till ca 400 kSEK och kommer att slutföras under Q4 2017.

north net connect AB tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission

November 8, 2017
Styrelsen i north net connect AB (publ) har idag beslutat att, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 20 mars 2017, genomföra en emission av Units, dvs aktier samt teckningsoptioner. Emissionen görs utan företräde för befintliga aktieägare, och omfattar cirka 7,1 MSEK.

Thomas Plate blir ny CFO för north net connect då vår hittillsvarande CFO, Joakim Widström, har valt att återgå till banksektorn.

October 9, 2017
Thomas Plate har mer än 20 års erfarenhet från olika roller som Business Controller och CFO inom Telecom och IT bolag, bland annat Telenor, TDC och Assidomän. Thomas Plate tillträder sin tjänst som CFO den 17 oktober 2017.

north net connect får ny utökningsorder från Norrvatten/Käppalaförbundet

October 3, 2017
Norrvatten/Käppalaförbundet ger north net connect en utökningsorder omfattande single mode fiber med högre kapacitet och utökad täckning i deras anläggning. Projektets ordervärdet är ca 150 kSEK och kommer att slutföras i Q4 2017.

north net connect omnämns i tidningen Land i samband med leverans av lokalt mobilnät och WiFi nät till Bjelkesta gård i samarbete med LRF.

October 2, 2017
Tidningen Land uppmärksammar north net connect’s leverans av lokalt mobilnät till Bjelkesta gård som löser problemet med dålig mobiltäckning och även ger lantbrukaren den bästa trådlösa datakommunikation med WiFi nät på gården.

north net connect har levererat det första lokala mobilnätet till LRF

September 27, 2017
north net connect har ett samarbete med LRF om att erbjuda lantbrukare egna lokala mobilnät och har nu levererat och överlämnat det första lokala mobilnätet till lantbruket Bjelkesta gård. Projektet är ett referensprojekt med ett ordervärde på kSEK 50 exklusive installation.

North net connect utser CFO

August 22, 2017
North net connect har utsett Joakim Widström till CFO i koncernen. Joakim har en bakgrund från telekom- och banksektorn och kommer närmast från egen konsultverksamhet. Joakim Widström tillträder befattningen den 22 augusti 2017.

North net connect noteras på First North den 14 juli 2017

July 13, 2017
Bolagets ansökan om notering på Nasdaq First North har nu godkänts och första handelsdag för aktien (serie B) och teckningsoption kommer att bli i morgon, den 14 juli 2017. North net connect genomförde i maj/juni en nyemission som tillförde ca 180 nya aktieägare till Bolaget.

North net connect och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ingår samarbetsavtal för lokala mobilnät

June 27, 2017
North net connect har inlett ett samarbete med LRF om att erbjuda lantbrukare egna lokala mobilnät anpassade till deras verksamhet, med garanterad täckning och som underlättar automatisering vilket ger en effektivare verksamhet.

North net connects listning försenad

June 22, 2017
North net connects publika emission i maj/juni fulltecknades och attraherade totalt ca 180 nya aktieägare till Bolaget. Bolaget planerar en listning på Nasdaq First North och återkommer inom kort med datum för första listningsdag.

Teckningsperioden förlängs för north net connects emission fram till fredag 2 juni, med planerad efterföljande listning på First North

May 31, 2017
Mot bakgrund i frågor som inkommit till Bolaget från intresserade som önskar ytterligare tid för att hinna med att sätta sig in i Bolagets erbjudande, har Bolagets styrelse beslutat att förlänga teckningstiden fram till och med den 2 juni avseende pågående erbjudande om teckning av units.

north net connect lanserar ett nytt trådlöst fastighetsnät speciellt för flerbostadshus

May 29, 2017
Det nya trådlösa fastighetsnätet ger bra mobiltäckning samt stabilt WiFi i fastigheter. Nu är det slut med dålig mobiltäckning och instabilt WiFi som många boende och fastighetsägare har tvingats leva med tidigare.

Teckningsperioden påbörjad för north net connects emission med planerad listning på Nasdaq First North Stockholm

May 18, 2017
North net connect AB (publ), som installerar, säljer och underhåller lokala mobil och WiFi-nät, inleder nu teckningsperioden i en till 100 % säkerställd emission om 24 miljoner kronor inför en planerad listning den 26 juni på Nasdaq First North Stockholm (förutsatt godkännande för upptagande till handel). De nyemitterade aktierna erbjuds för aktiespridning till allmänheten i Sverige.

north net connect erhåller utökningsorder av Norrvatten/Käppalaförbundet

August 16, 0201
Norrvatten/Käppalaförbundet ger north net connect en utökningsorder omfattande WiFi nät samt integration av nya IT-funktioner med tarifflex plattformen.

Visa samtliga nyheter & pressmeddelanden