SBB ny storägare i Netmore – Deltar tillsammans med Polar Structure i riktad nyemission om totalt 70 MSEK till teckningskurs om 1,90 SEK per aktie

Aktuella regulatoriska pressmeddelanden

SBB ny storägare i Netmore – Deltar tillsammans med Polar Structure i riktad nyemission om totalt 70 MSEK till teckningskurs om 1,90 SEK per aktie

September 28, 2021
Styrelsen i Netmore Group AB (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 70 MSEK till en teckningskurs om 1,90 SEK per B-aktie. Investerarna i den riktade nyemissionen utgörs av fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och infrastrukturinvesteraren Polar Structure AB med vardera halva beloppet, vilket medför att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blir en av Netmore Group AB:s nya storägare, samtidigt som Polar Structure AB befäster sin position som en av Bolagets tre huvudägare Buildroid Invest AB, Polar Structure AB och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Halvårsrapport för Netmore Group AB (publ)

August 24, 2021
Stark tillväxt av återkommande intäktsströmmar inom samtliga affärsområden

Buildroid meddelar utfall i erbjudandet till aktieägarna i Netmore Group

June 30, 2021
Utfallet i uppköpserbjudandet resulterade i att 17 302 095 aktier av serie B, motsvarande 6,9 procent av aktierna och 4,3 procent av rösterna i Netmore, lämnats in i Erbjudandet. Tillsammans med påkallandet av konvertering av konvertibler innebär detta att Buildroid-konsortiet äger 16 715 601 aktier av serie A och 137 350 926 aktier av serie B i Netmore, motsvarande cirka 61,7 procent av aktierna och cirka 76,1 procent av rösterna i bolaget.

Polar Structure påkallar konvertering av konvertibellån

June 10, 2021
Styrelsen för Netmore Group AB (publ), org.nr. 556830-1351 (”Netmore Group” eller ”Bolaget”), beslutade den 30 september 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2020, att ställa ut ett konvertibelt lån av serie 2020/2023 uppgående till ett nominellt belopp om 30 000 000 kronor till Polar Structure AB (”Polar Structure”). 

Uttalande från styrelsen i Netmore Group AB (publ) angående budpliktsbud från Buildroid Invest AB

June 9, 2021
Netmore Group AB (publ):s styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Netmore Group att inte acceptera det kontanta budpliktsbudet som lämnats av Buildroid Invest AB.

Buildroid påkallar konvertering av konvertibellån

June 8, 2021
Styrelsen för Netmore Group AB (publ), org.nr. 556830-1351 (”Netmore Group” eller ”Bolaget”), beslutade den 2 juli 2019, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 juni 2019, att ställa ut ett konvertibelt lån av serie 2019/2021 uppgående till ett nominellt belopp om 15 000 000 kronor till LMK Forward AB. Konvertibellånet ägs idag av Buildroid Invest AB (”Buildroid”). 

Rättelse av tidigare utskickad pressrelease Netmore Group AB (publ), Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB

June 1, 2021
I den tidigare utskickade kommunikén till årsstämman angavs arvodena till styrelsen felaktigt. De korrekta arvodena skall, i enlighet med kallelsen, utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda av bolaget, med 100 000 kronor. Nedan följer en rättad pressrelease i sin helhet.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

June 1, 2021
Netmore Group AB (publ.), org.nr.556830-1351, höll tisdagen den 1 juni 2021 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades. Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

June 1, 2021
Vid årsstämman i Netmore Group AB (publ) den 1 juni 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.netmoregroup.com/.

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ)

May 18, 2021
Fokus på återkommande intäktsströmmar från en branschledande position

Publicering av årsredovisning 2020

May 12, 2021
Netmore AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.netmoregroup.com. Årsredovisningen finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

May 11, 2021
Aktieägarna i Netmore Group AB (publ), org.nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 juni 2021.

Netmore Group avser genomföra riktad nyemission till Polar Structure AB samt möjliggöra förtidsinlösen av konvertibel – föreslår extra bolagsstämma den 1 juni

May 11, 2021
Styrelsen i Netmore Group AB (Nasdaq First North Growth Market) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att dels föreslå att stämman beslutar om en riktad nyemission till Polar Structure AB. Dels föreslå att stämman beslutar om att ändra villkoren i Konvertibel 2020/2023 utställd till Polar Structure AB i syfte att möjliggöra förtidsinlösen av densamma.

Information från styrelsen i Netmore Group AB (publ) angående budpliktsbud från Buildroid Invest AB

May 11, 2021
Netmore Group AB (publ)s huvudägare Buildroid Invest AB ("Buildroid") offentliggjorde idag den 11 maj 2021 ett budpliktsbud avseende samtliga aktier av serie B och samtliga konvertibler i Netmore Group AB ("Netmore Group" eller "Bolaget") som inte redan ägs av Buildroid-konsortiet. Buildroid erbjuder 1,50 kronor kontant för varje aktie av serie B i Netmore Group och ett kontant vederlag om 100 procent av nominellt belopp jämte upplupen ränta för varje konvertibel i Netmore Group som inte redan ägs av Buildroid-konsortiet. Styrelsen i Netmore Group kommer nu att utvärdera budpliktsbudet och därefter offentliggöra ett uttalande angående budpliktsbudet jämte ett värderingsutlåtande senast två veckor innan utgången av acceptfristen den 25 juni 2021.

Kallelse till Årsstämma i Netmore Group AB (publ)

May 4, 2021
Aktieägarna i Netmore Group AB (publ), org.nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 1 juni 2021.

Netmore Group uppdaterar kring tidigare aviserad planerad kapitalanskaffning

May 3, 2021
Netmore Group AB (publ) (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 12 april 2021 att Bolaget upptagit brygglån samt avser genomföra en nyemission under andra kvartalet 2021 för att finansiera verksamheten framåt. Mot bakgrund av att Bolagets största ägare Buildroid (”Huvudägaren”) därefter har meddelat att Huvudägaren (tillsammans med närstående bolag) har förvärvat samtliga utestående A-aktier i Bolaget och därmed passerat budpliktsgränsen uppdaterar Bolaget härmed om framtida kapitalanskaffning. I det fall budet ej accepteras av ett tillräckligt antal aktieägare och att Bolaget till följd därav kommer att fortsätta verka i publik miljö avser styrelsen genomföra en företrädesemission om minst 80 MSEK (”Företrädesemissionen”) under tredje kvartalet 2021. Huvudägaren har meddelat att Huvudägaren i ett sådant scenario avser stödja Företrädesemissionen genom tecknings- och garantiåtaganden för att säkerställa det totala emissionsbeloppet. I syfte att möjliggöra Företrädesemissionen föreslår styrelsen att årsstämman, som avses hållas den 1 juni 2021, beslutar om bemyndigande att emittera aktier. Kallelse till årsstämma sker genom separat pressmeddelande.

Netmore Group upptar brygglån och föreslår nyemission

April 12, 2021
För att möta efterfrågan på företagets olika erbjudanden och samtidigt etablera den nya abonnemangsbaserade affärsmodellen i stor skala på flera marknader har styrelsen beslutat att ingå ett brygglåneavtal avseende en kreditfacilitet om totalt högst 40 MSEK från huvudägaren Buildroid. Samtidigt föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en nyemission.

Netmore Group AB tillträder förvärv av Nordic IoT Networks AB från Talkpool

March 4, 2021
Netmore har idag 4 mars 2021 tillträtt förvärv av samtliga aktier i Nordic IoT Networks AB. Förvärvet består av ett hundratal LoRaWAN®-gateways som utökar och förstärker täckningen för Netmores IoT-nät. Affären värderas till 7,5 MSEK och bedöms öka de återkommande intäkterna i och med att aktiva abonnemang i det förvärvade nätbolaget tillfaller Netmores utökade nät.

Bokslutskommunike 2020 – Netmore Group AB (publ)

February 18, 2021
Grunden är lagd för att kapitalisera på Netmores unika position – fokus på återkommande intäktsströmmar

Netmore slutför förvärvet av IoT-nät från Talkpool – utvidgar LoRaWAN®-täckningen, förstärker kunderbjudandet och ökar de återkommande intäkterna

December 30, 2020
Netmore slutför förvärvet av tillgångar från IoT-aktören Talkpool och stärker därmed sin position som Sveriges ledande IoT-operatör. I affären ingår Talkpools nätbolag Nordic IoT Networks AB och dess infrastrukturtillgångar, i form av ett 100-tal LoRaWAN-gateways, som förstärker befintlig täckning för Netmores nät. Affären ökar även de återkommande intäkterna i och med att aktiva abonnemang i det förvärvade nätbolaget tillfaller Netmores utökade nät. Abonnemangen baseras på pågående IoT-projekt med ett antal stora svenska företag som idag nyttjar nätet. Affären värderas till 7,5 MSEK bestående av en initial köpeskilling om 3,5 MSEK och en tilläggsköpeskilling om 4 MSEK.

Netmore Polar AB förvärvar två högmaster och tio lågmaster

December 29, 2020
Netmore Polar AB förvärvar infrastrukturtillgångar från Växjö Radiosystem och erhåller därmed två högmaster och tio lågmaster med tillhörande kundavtal, vilka inbringar hyresintäkter i storleksordningen 4 MSEK per år och bidrar positivt till nettoresultatet. Masterna kommer nyttjas för installation av LoRaWAN®-gateways, vilket medför att Netmore både utvidgar sitt IoT-nät på ett kostnadseffektivt sätt och förstärker sitt kunderbjudande ytterligare.

Netmore ansluter Sherwood Forest och levererar därmed världens första 5G-anslutna skog

February 20, 2020
Nottinghamshire County Council leder ett stort konsortium som inkluderar testning av en ny virtual reality-upplevelse i Robin Hoods Sherwood skog, uppkopplat av Netmore

Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB

February 3, 2020
Netmore Group AB har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Landskronabaserade Bredbandsson AB till en köpeskilling om 22,5 MSEK varav 18 MSEK kontant och 4,5 MSEK i nyemitterade aktier. Genom förvärvet kommer Netmore att öka sin kundbas samt stärka sitt nät och sin produktionsmiljö för expansionen i Sverige och globalt.

Netmore Group AB tillförs ca 15,6 MSEK genom riktad emission till strategisk investerare.

November 11, 2019
Netmore Group AB (publ) meddelar idag att Bolagets styrelse beslutat att rikta en emission till Vincero AB om 15,6 MSEK till kursen 0,85 SEK/aktie av serie B.

Netmore vinnare i PTS innovationstävling 2018

March 6, 2019
Netmore har tilldelats PTS Innovationspris för vidare utveckling av en virtuell portvakt/telefonist/receptionist baserad på en konverserande AI-agent

Bokslutskommuniké för Netmore Group AB 2018

February 19, 2019
Förvärv av Blink Services och Omnipoint. Fokusering på IoT och uppkopplingar för Smarta samhällen Första internationella ordern på IoT SIM Pågående finansieringsprocess

Netmores apportemission genomförd.

January 30, 2019
Bolagsstämman i Netmore Group AB (publ) beslutade den 25 januari att genomföra emissioner om sammanlagt 1 450 000 aktier av serie A och 10 500 000 aktier av serie B. Per den 29 januari har teckning av aktier avslutats och tilldelning enligt separat beslut skett. Teckningskursen uppgick till 0,50 kr per aktie.

Netmore Group AB fokuserar på IoT och planerar för nyemission

January 22, 2019
Netmore Group AB (publ.) (Netmore) har inlett arbetet med att omvandla företaget till att bli en heltäckande operatör inriktad mot IoT (Internet of Things) utifrån småskaliga, energisnåla mobila nät. Som tidigare meddelat förvärvades bolagen under december 2018 som kommer att ligga till grund för verksamheten genom en riktad emission av Netmores aktier. På detta sätt stärktes såväl bolagets kompetens som dess ägarbas. Netmore planerar för en nyemission inom kort i syfte att införskaffa nödvändigt kapital för att utveckla denna nybildade koncern i alla dess delar.

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB

December 28, 2018
Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 januari 2019 klockan 14.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

Netmore Group AB (publ) förstärker verksamheten och blir en heltäckande operatör för dagens och morgondagens behov

December 21, 2018
Netmore Group AB har avtalat om förvärv av tre bolag som tillsammans förstärker Netmore Group som framtida operatör med fokus på lokala nät (mobilt och WiFi), IoT (Internet of Things), LoRa-nät (Long Range Low Power) och säkra trådlösa larminstallationer

Förtydligande avseende Netmore Groups delårsrapport juli-september 2018

November 9, 2018
I samband med dagens publicering av delårsrapporten för perioden juli-september aviserade bolaget ett behov ytterligare rörelsekapital.

Delårsrapport för Netmore Group AB juli-september 2018

November 9, 2018
Utökning av återförsäljarnätet med Electra Sweden AB / RingUp kedjan och Siqure Start för Vinnova projekt inom inomhustäckning och lokala nät i landsbygd Första beställningen av trådlöst fastighetsnät från Bonava Bolagets bedömning är att ytterligare kapital behöver skjutas till. Planen är ett brygglån initialt, följt av en riktad nyemission under kvartal 1 2019

Hans Benndorf lämnar Netmore Groups styrelse

October 26, 2018
Hans Benndorf har meddelat Bolaget att han önskar utträde ur Netmore Group ABs styrelse med anledning av Bolagets ökade engagemang inom området mobila tjänster. Detta då Hans redan är engagerad i annat bolag med närbesläktad verksamhet och inom kort kommer att engageras i ytterligare ett sådant uppdrag för samma koncern

Delårsrapport för Netmore Group AB januari-juni 2018

August 22, 2018
Utökat försäljningssamarbete med IP-Only/DGC Netmore Connect - Lansering av ny tjänsteorienterad paketering Företrädesemission maj/juni 2018 Två Vinnova projekt tilldelade Bolaget genomförde namnbyte till Netmore Group AB

Netmore Group AB (publ) genomför riktad nyemission

August 6, 2018
Styrelsen för Netmore Group AB har idag, med stöd av bemyndigande lämnat från extrastämman den 24 maj 2018, beslutat om emission av units, d v s aktier och teckningsoptioner. Emissionen görs utan företräde för befintliga aktieägare och omfattar cirka 1,8 MSEK

Netmores företrädesemission tecknades till ca 80 procent

June 28, 2018
Netmore Group AB (publ) har i maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillför bolaget ca 9,8 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

North net connect AB (publ) byter namn till Netmore Group AB (publ).

May 16, 2018
Från och med 17 maj 2018 kommer North net connects aktie att handlas under nya namnet Netmore Group AB (publ).

Kallelse till extra bolagsstämma i north net connect AB (uät Netmore Group AB)

May 9, 2018
Aktieägarna i north net connect AB (uät Netmore Group AB), org. nr 556830-1351 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 maj 2018 klockan 15.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

FÖRETRÄDESEMISSION BESLUTAD OM CA 12,2 MSEK, GARANTERAD UPP TILL CA 80 %

May 7, 2018
Styrelsen för north net connect AB (publ) (”Netmore” eller ”Bolaget”, unä till Netmore Group AB) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 12,2 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 23 maj 2018 enligt separat kallelse.

Netmore (North net connect AB (publ.)) har inlett kapitalanskaffningsprocess

May 3, 2018
Netmore (North net connect AB (publ.)) har inlett en kapitalanskaffningsprocess och avtalat med G&W Fondkommission om genomförande av en partiellt garanterad företrädesemission om ca 12 MSEK, tentativt med genomförande innan sommaren.

Delårsrapport för Netmore januari-mars 2018

May 2, 2018
Flera nya ÅF-kanaler etablerade Lansering av mobilabonnemang anpassade för lokala mobilnät Första kommersiella leveransen av abonnemang till lokalt mobilnät

Vinnova beviljar Netmore 5,6 MSEK för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning.

April 27, 2018
Netmore deltar i två projekt som Vinnova - inom programmet Utmaningsdriven innovation - beviljat anslag till den 25 april 2018. Det första projektet syftar till att införa energi- och kostnadseffektiv täckning i flerbostadshus och det andra projektet metoder att för bättre täckning och tjänster i glesbygd m h a rural hotspotsoch paraplyceller. Projektdeltagare förutom Netmore är bland annat SABO, JM, RISE, Ericsson, LRF, Luleå Tekniska Universitet, Lunds Universitet, Visita, Region Norrbotten ochRegion Västerbotten. Beloppet 5.6 MSEK inkluderar totalt beviljad och reserverad finansiering för Netmore.

Kallelse till Årsstämma i north net connect AB (publ.)

April 5, 2018
Årsstämma i north net connect AB (publ) (”Bolaget”) äger rum torsdagen den 3 maj 2018 kl 13.00 på Villa Pauli, Strandvägen 19, i Djursholm.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR netmore januari-december 2017

February 20, 2018
Förstärkt organisation successivt under året med erfaren CFO, rutinerad säljchef och breddad teknikkompetens Tillfört kompetens och varumärke genom förvärv av bolaget Netmore AB Industrisegmentet visar fortsatt stark försäljning. Lansering av mobilabonnemang för lokala mobilnät och med de första kommersiella kunderna. Stort och växande intresse från fastighetsmarknaden och från flerbostadshus, men med genomgående långa beslutstider

north net connect byter varumärke till Netmore, lanserar ny hemsida och nya mobilabonnemang.

January 10, 2018
North net connect byter idag varumärke till Netmore och kommer fortsättningsvis bedriva försäljning och operativ verksamhet under namnet Netmore. Den nya logotypen visas nedan:

north net connect AB genomför riktad kvittningsemission

November 29, 2017
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB har valt att utnyttja sin avtalsenliga rätt att teckna 164 952 units genom kvittning av fordringar om 569 084 kr avseende konsultarvode.

DELÅRSRAPPORT FÖR north net connect AB januari-september 2017

November 14, 2017
Viktiga nyrekryteringar och ökat fokus på affärer och försäljningskanaler

north net connect AB tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission

November 8, 2017
Styrelsen i north net connect AB (publ) har idag beslutat att, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 20 mars 2017, genomföra en emission av Units, dvs aktier samt teckningsoptioner. Emissionen görs utan företräde för befintliga aktieägare, och omfattar cirka 7,1 MSEK.

North net connect noteras på First North den 14 juli 2017

July 13, 2017
Bolagets ansökan om notering på Nasdaq First North har nu godkänts och första handelsdag för aktien (serie B) och teckningsoption kommer att bli i morgon, den 14 juli 2017. North net connect genomförde i maj/juni en nyemission som tillförde ca 180 nya aktieägare till Bolaget.

Visa samtliga nyheter & pressmeddelanden