Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB

December 28, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB

 

Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 januari 2019 klockan 14.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 januari 2019 och dels senast den 18 januari 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 18 januari 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

 1. 1.    Stämmans öppnande.
 2. 2.    Val av ordförande vid stämman.
 3. 3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. 4.    Val av en eller två justeringsmän.
 5. 5.    Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. 6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. 8.     Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
 8. 9.     Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal om förvärv av Blink Services AB
 9. 10.  Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal om förvärv av Omnipoint AB
 10. 11.  Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal om förvärv av Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB)
 11. 12.  Stämmans avslutande.
 1. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ny bolagsordning där följande gränser för aktiekapital och antal aktier skall gälla:                                                                                          Akitekapital 2 000 000- 8 00 000                                                                                                              Antal aktier 20 000 000 – 80 000 000

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, via apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor. Styrelsens beslut med stöd av bemyndigandet får inte medföra att fler än 25 miljoner aktier utges.

Punkt 9

Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal per 20181220 om förvärv av Blink Services AB. Enligt förslaget emitteras 4 000 000 B-aktier och 725 000 A-aktier till ägarna av Blink Services AB. Betalning sker med samtliga aktier i Blink Services AB. Emissionskursen, 0,50 kr, har fastställts till en nivå motsvarande den genomsnittliga marknadskursen under tvåveckorsperioden närmast föregående offenliggörandet av emissionen uppräknat med faktor 1,25.

Punkt 10

Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal per 20181220 om förvärv av Omnipoint AB. Enligt förslaget emitteras 4 000 000 B-aktier och 725 000 A-aktier till ägarna av Omnipoint AB. Betalning sker med samtliga aktier i Omnipoint AB. Emissionskursen, 0,50 kr, har fastställts till en nivå motsvarande den genomsnittliga marknadskursen under tvåveckorsperioden närmast föregående offenliggörandet av emissionen uppräknat med faktor 1,25.

Punkt 11

Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal per 20181220 om förvärv av Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB). Enligt förslaget emitteras 2 500 000 B-aktier till ägarna av Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB). Betalning sker med samtliga aktier i Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB). Emissionskursen, 0,50 kr, har fastställts till en nivå motsvarande den genomsnittliga marknadskursen under tvåveckorsperioden närmast föregående offenliggörandet av emissionen uppräknat med faktor 1,25.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 7 och 8 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 55 807 514 röster fördelat på 3 682 000 aktier av serie A (10 röster) och 18 987 514 aktier av serie B (1 röst).

___________________________
Netmore Group AB
Styrelsen

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore Group AB är en operatör som erbjuder dagens och morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group AB är en komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris, och med lägre energiförbrukning.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.